fbpx

Over Wij. Rijswijk

Wij. Rijswijk stelt zich ten doel de betrokkenheid van inwoners en organisaties bij hun stad en wijk te vergroten en een omgeving te creëren waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. Een stad en samenleving waar het prettig en gezond wonen, werken en recreëren is. Daarbij wil Wij. mensen betrekken, inspireren en uitdagen om samen te werken en zelf actief een bijdrage te leveren. Wij. bouwt bruggen in de samenleving, focust op positiviteit en bevordert daarbij het 'Wij-gevoel' door het omarmen van gemeenschappelijke waarden en ambities; zowel binnen als buiten de lokale politiek. De politieke beweging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door: het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen; inwoners te betrekken bij de besluitvorming in hun stad; actieve communicatie over besluitvorming en gemeentelijk beleid; mensen van verschillende achtergronden, wijken, generaties, culturen en (geloofs)overtuigingen dichter bij elkaar te brengen en onderling begrip te vergroten; inwoners en (vrijwilligers)organisaties te waarderen die een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking; het uitdragen van politieke en maatschappelijke overtuigingen zoals verwoord in de allianties en aanvullende nota's. ---

Rijswijk pakt woningnood aan

De crisis op de woningmarkt vraagt om een daadkrachtige en vernieuwende aanpak. Daarom gaat de gemeente Rijswijk 100 huurwoningen bouwen voor mensen met een modaal inkomen. Dit is uniek in Nederland en broodnodig gezien de woningcrisis.

Cheryl Mauer, fractievoorzitter van Wij. Rijswijk: “Wij zijn van mening dat je in Rijswijk met elke portemonnee moet kunnen wonen. Daarom zijn we verheugd dat er nu betaalbare woningen komen voor mensen met een modaal inkomen. Het betreft woningen voor mensen zoals onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers. We willen graag dat ook deze mensen in Rijswijk kunnen wonen.

Middeninkomens vallen nu tussen wal en schip op de woningmarkt. Dat komt doordat deze mensen teveel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huurwoning en er te weinig huur- en koopwoningen beschikbaar zijn in het middensegment.

Woonfonds
Danny van Dam van Wij. Rijswijk: “De uitdagingen op de woningmarkt zijn al langer een groeiend probleem. Daarom heeft Wij. Rijswijk samen met het CDA in 2019 hoe de gemeente betaalbare huurwoningen voor het middensegment kan realiseren. Afgelopen maanden is dit onderzoek uitgevoerd. Hieruit is het woonfonds voortgekomen. De gemeente neemt samen met andere partijen deel als participant. Daarbij worden afspraken gemaakt over de huurvoorwaarden. Op die manier blijven de woningen betaalbaar. De woningen worden gebouwd in de duurzame nieuwbouwwijk ‘RijswijkBuiten’. Het gaat om 100 vrije sector woningen, eengezinswoningen en appartementen.”

Innovatie
Het is geen alledaagse oplossing om als gemeente zelf woningen te bouwen en te verhuren.
In deze tijd van woningnood moet je buiten de gebaande paden denken om oplossingen te vinden voor uitdagende problemen. “Deze pilot is een goede start. Wat Wij. Rijswijk betreft gaan we ook op zoek naar meer oplossingen om de woningnood aan te pakken. Wij. Rijswijk heeft dit het gemeentebestuur gevraagd en we zijn dan ook blij dat de wethouder onze mening deelt en meerdere instrumenten voor ‘het aanpakken van de woningnood’ gaat onderzoeken”, aldus Mauer.

Donderdag 17 juni j.l. stemde de gemeenteraad met grote meerderheid in met het voorstel. Naar verwachting gaat eind 2021 de schep de grond in.

Rijswijk pakt woningnood aan2021-06-19T13:31:59+00:00

Verkeersveilige schoolzone voor Brede School Steenvoorde

Brede School Steenvoorde heeft sinds deze week een verkeersveilige schoolzone. De omgeving rond de school is aangepast zodat de leerlingen veiliger naar school kunnen. Donderdag 10 juni openden wethouder Mobiliteit Björn Lugthart en directeur Isolde Reynolds de schoolzone officieel.

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Het aanleggen van deze verkeersveilige schoolzones rondom basisscholen, herkenbaar aan verkeersborden met figuurtjes van tekenaar Dick Bruna, is een maatregel waarmee de gemeente verkeersveiligheid rondom scholen verbetert. Deze zones legt de gemeente aan in samenwerking met de scholen en ouders. Zij inventariseren onveilige plekken en de gemeente pakt die aan. De school zorgt voor educatie over verkeersveiligheid.

Veilig naar school

In de omgeving van de Steenvoordeschool zijn attentiepalen geplaatst om automobilisten te wijzen op overstekende kinderen. Daarnaast is er voor de school een oversteekplaats aangelegd. Deze maatregelen zorgen er voor dat de leerlingen veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen.

Oversteekplaats

Schooldirecteur Isolde Reynolds is blij met de schoolzone. “Na de brand twee jaar geleden kwamen we in een andere situatie terecht waardoor de kinderen voor de pauze de straat moesten oversteken. Dat was nogal onveilig. Daarom hebben we er voor gezorgd dat er een schoolzone werd gerealiseerd. Door de aanleg van de schoolzone is er nu een oversteekplaats en daardoor is er ook meer alertheid. Er wordt veel gebruik gemaakt van de oversteekplaats. “

Actieplan verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een speerpunt van wethouder Lugthart: “Daarbij leggen we de lat hoog. Met ons Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op de weginrichting, we zorgen voor voorlichting en educatie en we intensiveren de handhaving op gedrag in het verkeer. De inrichting van verkeersveilige schoolzones is daar een onderdeel van. Want ieder kind moet elke dag veilig naar school kunnen.”

Verkeersveilige schoolzone voor Brede School Steenvoorde2021-06-14T11:41:36+00:00

Wandelen en Opruimen in Steenvoorde-Noord

Vandaag ruimen vrijwilligers en leden van Wij. Rijswijk al wandelend zwerfafval op in Steenvoorde-Noord.

“Afval op straat is een grote ergernis”, vindt wijkvertegenwoordiger Miranda Rennings (Wij. Rijswijk). “Overal zie je wel wat liggen. In plaats van ons te ergeren en te mopperen, doen wij er wat aan door de gemeente een handje te helpen, we combineren het nuttige met het aangename. Een wandeltocht door de wijk Steenvoorde-Noord met prikstokken en vuilniszakken van de gemeente. Op een zonnige dag als vandaag is het echt fantastisch en de wijk ziet er ook weer picobello uit ”.

Marinka Koornneef (Wij. Rijswijk) organiseert het initiatief WOW, wat staat voor Wandelen en Opruimen in de wijk samen met wijkvertegenwoordigers meerdere keren per jaar. Via de e-mail krijgen we veel positieve respons en mensen die hun hulp aanbieden om ook mee te lopen. Naast dat we zwerfafval opruimen, wandelen we ook een behoorlijk stuk dus aan voldoende beweging kom je ook. Je helpt daarnaast mee aan een schoner Rijswijk door gezond en actief bezig te zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat de opbrengst zwerfafval van vandaag behoorlijk tegen viel, wat natuurlijk heel erg positief is!

Kom jij ook in actie?

De wijkvertegenwoordigers van Wij. Rijswijk melden locaties waar veel zwerfvuil ligt bij de gemeente. Wil je een keer meehelpen? Meld je dan aan via wijkvertegenwoordiger@wijrijswijk.nl voor hulp bij een volgende WOW. Als je zelf een actie wilt houden, dan helpen we je ook graag bij de organisatie. De gemeente Rijswijk zorgt voor de benodigde materialen zoals prikstokken en haalt het afval op.

Wandelen en Opruimen in Steenvoorde-Noord2021-06-12T13:21:56+00:00

Meebeslissen in Rijswijk

De gemeente Rijswijk organiseert een online enquête lokale democratie. Wat gaat goed en wat kan beter? Want het gemeentebestuur zit hier niet voor zichzelf, maar doet zijn werk namens en vóór alle inwoners van Rijswijk. Meedenken is niet alleen leuk maar levert ook nog kans op leuke prijzen.

Invloed uitoefenen op wat er gebeurt in eigen buurt

Hoewel de Omgevingswet weer een half jaar is uitgesteld voert de gemeente Rijswijk al geruime tijd een actief participatiebeleid. De gemeente vindt het belangrijk om bewoners actief te betrekken bij haar beleid. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad de participatienota ‘Samen werken aan een mooi Rijswijk‘, vastgesteld. We spraken met wethouders Larissa Bentvelzen en Björn Lugthart over de stand van zaken over actief meedenken en meedoen, ofwel participeren in de gemeente Rijswijk.

Wethouder Bentvelzen: ‘Ik vind het belangrijk dat inwoners van Rijswijk kunnen meepraten en invloed uitoefenen op wat er in hun eigen buurt of straat gebeurt. Samen werken aan een mooi Rijswijk is er op gericht om participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief te stimuleren.’  Samen werken aan een mooi Rijswijk anticipeert op de Omgevingswet die volgens de laatste berichten medio 2022 ingaat. De Omgevingswet biedt veel ruimte om zelf een initiatief in te dienen, waarbij de initiatiefnemer wel zelf verantwoordelijk is voor de participatie van omwonenden of anderen die iets van het initiatief zullen merken of ondervinden.

Actief meestemmen

‘We zijn goed van start gegaan maar corona heeft grote invloed gehad op de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties’, licht Lugthart toe. ‘Door de maatregelen konden we niet meer fysiek bij elkaar komen. Daardoor konden we bijvoorbeeld ook niet of nauwelijks de wijken in en moesten we op andere manieren in gesprek met inwoners. Het organiseren van digitale vormen van participatie kwam hierdoor in een stroomversnelling. Gelukkig konden we op die manier inwoners en andere belanghebbenden toch de gelegenheid geven om mee te denken of mee te doen met gemeentelijke projecten of beleid. En daar werd over het algemeen goed gebruik van gemaakt. We hebben bijvoorbeeld meerdere online peilingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen, zoals het actieplan luchtkwaliteit, de inrichting van de openbare ruimte van In de Bogaard, de mobiliteitsvisie, de energietransitie, de woonvisie om er een paar te noemen. Afhankelijk van het onderwerp geven per enquête zo’n 300 tot soms wel meer dan 3.000 inwoners op die manier hun mening. Het is een laagdrempelige en heel effectieve manier om veel mensen te bereiken, naast persoonlijke ontmoetingen en gesprekken.’

Online inloopavonden

De gemeente organiseerde naast online enquêtes ook veel online bijeenkomsten, vergelijkbaar met de inloopavonden, maar dan via de computer. Onderwerpen waren dan specifieke plannen of projecten. Ook heeft de gemeente een aantal keren klankbord- of reflectiegroepen met inwoners en andere belanghebbenden georganiseerd, om stappen die we als gemeente willen zetten vooraf te kunnen toetsen. Ook zijn er adviesraden die gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid of de uitvoering daarvan. Naast de al bestaande adviesraad Sociaal Domein, is er nu ook een adviesraad Energietransitie in oprichting.

Initiatieven van bewoners

Participatie vindt niet alleen plaats op initiatief van de gemeente maar ook vanuit de bewoners. Zo is de gemeente ingegaan op uitnodigingen van bewoners om in gesprek te gaan zoals bij het online debat over het tunneltje in Oud Rijswijk. Larissa Bentvelzen: ‘Participatie is heel breed, zo hebben we bijvoorbeeld de bewoners en andere belanghebbenden bij de herinrichting van de Van Dijcklaan en de Van Ostadelaan laten meedenken over waar onder andere de parkeerplaatsen moeten komen en welke bomen zij het liefst in hun straat willen hebben. Die wensen zijn nu in een ontwerp terecht gekomen en de bewoners zullen die straks, als de herinrichting klaar is, terug zien in hun straat. Maar ook bij het opknappen en opnieuw inrichten van speelterreintjes vragen we de hulp van in dit geval met name jonge bewoners. Zij maken immers gebruik van die speelplekken dus zij weten het best welke speeltoestellen ze willen. Als de speeltuin klaar is, krijgen we nog wel eens positieve reacties van bewoners die zien dat de kinderen er enthousiast spelen. ‘ Ook op andere manieren heeft de gemeente de Rijswijkse  inwoners gevraagd om hun ideeën kenbaar te maken. Op die manier heeft bijvoorbeeld het nieuwe sportcomplex De Altis zijn naam gekregen. En in december heeft het college nog samen met jongeren zelf coronaproof activiteiten bedacht voor in de lockdown.

Geef uw mening

‘We zien dat steeds meer Rijswijkers actief worden in hun eigen stad’ vertelt Lugthart. ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen van de mogelijkheid gebruik maakt om onze stad nog mooier te maken. Ik ben dan ook benieuwd hoe inwoners zelf deze samenwerking ervaren en waar er verbeterpunten zijn. ‘

De enquête over de democratie in Rijswijk kunt u tot 14 juni 2021 invullen op www.rijswijk.nl/democratie. U maakt dan gelijk kans op leuke prijzen zoals cadeaubonnen die u kunt besteden bij Rijswijkse winkels en een VIP-arrangement voor 2 personen voor het Strandwalfestival.

Meebeslissen in Rijswijk2021-06-11T19:49:01+00:00

Startschot herinrichting sportpark Elsenburg

Donderdag 10 juni zijn de werkzaamheden voor het vernieuwde Sportpark Elsenburg gestart. Wethouder Sport Björn Lugthart gaf het startschot in het bijzijn van alle betrokken partijen. Met de nieuwe inrichting van het sportpark wordt er ruimte geboden voor het beoefenen van vier olympische sporten. Een lang gekoesterde wens van de verenigingen en de gemeente gaat hiermee in vervulling.

De Rijswijksche Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wieler Vereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk vinden hun thuis op sportpark Elsenburg. Het ontwerp voor het multifunctionele sportcomplex is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met deze verenigingen. Zij kunnen straks hun sport optimaal beoefenen en elkaar versterken. De nieuwe inrichting van het park biedt voldoende ruimte voor alle sporten. Er wordt een extra hockeyveld aangelegd en alle hockeyvelden worden uitgebreid met een permanent waterbed. De lichtinstallatie op het wielerparcours wordt vernieuwd met goede (led) verlichting en er wordt een volwaardig mountainbike– en veldrijparcours en fietscrossterrein aangelegd.

Multifunctioneel

Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor de bouw van een multifunctionele accommodatie op het park, waar behalve de sportverenigingen ook andere instellingen gebruik van kunnen maken. Daarbij kan gedacht worden aan kinderopvang en ontmoetingsruimten voor de wijk.

Volwaardig sportcomplex

Wethouder Sport Björn Lugthart: “We kunnen nu echt aan de slag om van sportpark Elsenburg een prachtig, volwaardig en toekomstbestendig sportcomplex te maken! Ik ben heel trots op het feit dat we dit samen met alle partijen voor elkaar hebben gekregen. We hebben straks een mooi nieuw ingericht park waar er voor iedereen weer voldoende ruimte is om zijn sport optimaal te kunnen beoefenen. En waarmee we tevens de mogelijkheid bieden om de locatie een multifunctioneel karakter te geven, met ruimte voor voorzieningen voor de omliggende wijken. Als snelst groeiende stad van Nederland verdient Rijswijk dat!”

In de voorbereidende fase zijn al diverse onderzoeken verricht op het gebied van archeologie, flora en fauna, explosievenonderzoek en milieutechnische onderzoeken van de grond. De uitvoering begint vanaf nu voor omstanders ook zichtbare vormen aan te nemen. Begin 2022 kan het volledig vernieuwde sportpark in gebruik genomen worden.

Startschot herinrichting sportpark Elsenburg2021-06-11T10:31:44+00:00

Cheryl Mauer van WIJ: “Leuk om nieuw avontuur aan te gaan”

Na 4 jaar hard werken als vrijwilliger in ons campagne-, communicatieteam én bestuur is Cheryl Mauer beëdigd als raadslid én fractievoorzitter. Aan ambitie heeft ze geen gebrek! “Inwoners meer inspraak geven in de besluitvorming, politiek laagdrempeliger maken en ervoor zorgen dat er geen grote kloof tussen de raad en de inwoners bestaat.” Dat is waar Cheryl zich bij Wij. voor inzet! Het Rijswijks Dagblad publiceerde het onderstaande interview.

Opeens stond ze daar, afgelopen 2 februari, beëdigd en geïnstalleerd als raadslid, met een bos bloemen in haar handen. Een beetje nerveus, maar vooral trots. Cheryl Mauer (31) mag voor de buitenwereld misschien nog een onbekende politica zijn, maar bij haar partij WIJ.Rijswijk is de nieuwe fractievoorzitter dat bepaald niet. De opvolgster van Marja Pelzer is sinds de oprichting in 2017 actief binnen de lokale politieke beweging en stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op nummer 7 van de kieslijst. Een kennismaking met een jonge, creatieve, ondernemende vrouw met passie voor entertainment. “Mijn focus ligt nu op de gemeenteraad en mijn bedrijf, maar in de toekomst een tv-programma presenteren zoals ‘RTL Boulevard’ zou ik ook wel leuk vinden” zegt Mauer lachend.

Cheryl Mauer: “Ik ben in Den Haag geboren, maar in Rijswijk opgegroeid, in Nieuw-Rijswijk, Steenvoorde-Zuid, bij de Petrusschool, dat is echt mijn wijkje. Ik heb in Rotterdam gestudeerd aan de HBO-opleiding ‘Media en Entertainment Management’ richting film, televisie en bladen maken. Deze studie is een mix tussen management, commerciële economie en communicatie. Na mijn studie heb ik veel redactie- en productiewerk gedaan en op een gegeven moment ben ik ook vóór de schermen beland. Ik had al de nodige ervaring opgebouwd dankzij mijn modellenwerk en toen er een presentatrice uitviel en ze bij RTL met hun handen in het haar zaten, werd ik gevraagd om in te vallen. Dat leek me hartstikke leuk! Vervolgens presenteerde ik veel voor dit dagprogramma. Na twaalf jaar freelance werk, zowel vóór als achter de schermen, ben ik mijn eigen videomarketing-bedrijf gestart ‘CFJ Productions’. Dat was twee weken voor de coronacrisis, dus het was wel wat je noemt uitdagend! Maar juist ook nu zijn er heel veel kansen, het vergt veel van je creativiteit. Met mijn bedrijf help ik organisaties hoe zij video in kunnen zetten in hun marketing- en communicatiestrategie, zo produceren we o.a. traditionele bedrijfsvideo’s maar ook social media campagnes als bedrijven wat meer online zichtbaar willen zijn, wat natuurlijk nu in deze coronatijd handig is. Ook presenteer ik nog steeds voor bedrijven, zij kunnen mij inhuren als dagvoorzitter en heb ik ook nog mijn modellenwerk. Mijn bedrijf is nog een eenmanszaak, ik werk met een vast team van freelancers, wie weet dat ik later mensen in loondienst neem, dat zou een volgende stap kunnen zijn”.

Model

“Ik ben dankzij mijn HBO-studie en modellenwerk in Hilversum terecht gekomen. Ik zat op de HAVO in Delft en fietste door Sion, nu Rijswijk Buiten, naar huis toen ik werd aangesproken door een fotograaf. Hij gaf mij zijn kaartje en vroeg mij of ik het misschien leuk zou vinden om een fotoshoot te doen. Dat vond ik in het begin als 17 jarige natuurlijk wel een beetje eng, een man die mij aanspreekt voor een fotoshoot. Tegelijkertijd vond ik het ook wel een compliment en leek een fotoshoot me hartstikke leuk. Samen met mijn moeder heb ik daar foto’s laten maken en die fotograaf heeft mij toen attent gemikt op missverkiezingen en modellenbureaus. Entertainment heeft altijd wel in mij gezeten, ik heb op Trias lessen gevolgd, ik heb gedrumd, piano gespeeld en musicalklas gedaan. Ik had altijd passie om naar de toneelschool te gaan, maar ik kon niet zo goed zingen. Toen koos ik toch voor de hbo-opleiding media- en entertainment management. Het is dezelfde branche, maar dan achter de schermen. Omdat ik tijdens mijn studie ook al modellenwerk deed, kon ik mijn netwerk in dit wereldje al vroeg opbouwen. Ik werk echt op mijn netwerk. Als het balletje eenmaal rolt, blijft die ook wel lekker rollen”.

Bron: RijswijksDagblad

Cheryl Mauer van WIJ: “Leuk om nieuw avontuur aan te gaan”2021-05-29T09:13:48+00:00

Irene Jansen volgt Tom Hoek op bij Wij. Rijswijk

Voor Tom Hoek was de gemeenteraadsvergadering van 11 mei jl. zijn laatste. Tom verhuist samen met zijn vriendin naar Deventer waar hun beider roots liggen. Hoek wordt opgevolgd door Irene Jansen.

Hoek is sinds 2018 politiek actief in Rijswijk. “Toen ik in Rijswijk kwam wonen, wilde ik mensen leren kennen en me voor de stad inzetten. De politiek leek me daarvoor een leuke en leerzame plek. Ik oriënteerde me op de partijen en de ‘Plannen van de Stad’ van Wij. Rijswijk spraken me het meest aan.”

“Ik vind het prachtig dat we een gekozen gemeenteraad hebben in Nederland. Samen met elkaar, bepalen we lokaal zoveel zaken. Van de kleinste details tot dingen die verstrekkende gevolgen hebben, dat is een hele verantwoordelijkheid. De kiezer moet erop kunnen vertrouwen dat een gemeente goed wordt bestuurd.”

Wij. Rijswijk bedankt Tom Hoek voor zijn tomeloze inzet in de vergaderingen die in Rijswijk nog wel eens tot in de kleine uurtjes doorgingen. Als Hoek in de buurt is is hij van harte welkom bij onze ledenactiviteiten.

Irene Jansen volgt Hoek op. Haar focus in de politiek ligt bij jongeren. “Zij zijn de toekomst van Rijswijk. Ik vind het belangrijk dat iedereen in Rijswijk mogelijkheden heeft om op te groeien tot de persoon die ze willen zijn. Om dat te bereiken moet je vooral met de jongeren in gesprek om te horen wat zij belangrijk vinden, Wij. Rijswijk heeft diezelfde visie.”

Inwoner Betrokkenheid is de reden dat Jansen zich bij Wij. Rijswijk heeft aangesloten. “Wij. Rijswijk is voor mij een dynamische partij die midden in de Rijswijkse samenleving staat. Ze hebben een grote groep bewoners uit alle lagen van de samenleving aan zich weten te verbinden waardoor ze veel input krijgen uit alle buurten en wijken om te bouwen aan stad waar iedereen trots op is. Daar ben ik graag een onderdeel van.”

Irene Jansen volgt Tom Hoek op bij Wij. Rijswijk2021-05-13T09:46:41+00:00

Bouw niet alleen huizen, maar een stad

Een gezonde leefomgeving met alle voorzieningen die daarbij horen

Woningzoekenden kunnen nauwelijks nog in Rijswijk terecht. Starters maar ook ouderen zitten klem op de woningmarkt. Dat is een groot probleem waar oplossingen voor moeten komen. Wij. Rijswijk vraagt tegelijkertijd aandacht om de laatste stukken groen in Rijswijk zoveel mogelijk te behouden. Dat is een uitdagende combinatie.

Door het woningtekort moeten er in de regio veel huizen worden bijgebouwd. Rijswijk heeft daartoe al een flinke bijdrage geleverd. Woningen die vanwege het regionale verdeelmodel niet alleen voor Rijswijkers zijn. Wij.Rijswijk vindt daarom dat de regio een evenredige bijdrage moet leveren. Het is niet de bedoeling dat we hier blijven bouwen voor de hele provincie en dat de leefbaarheid voor Rijswijkers daardoor verder verslechtert.

Groene leefbare stad
Door slimme stadsvernieuwing moeten we zorgen dat nieuwe woningen niet, of zo min mogelijk, ten koste gaan van groen, luchtkwaliteit en mobiliteit. Dat betekent niet alleen huizen bouwen, maar een groene en leefbare stad die we samen met inwoners vormgeven; dat is en blijft onze ambitie.

Hoe meer we bijbouwen hoe meer er ook behoefte zal zijn aan leefruimte. Een wijk bestaat namelijk uit meer dan alleen woningen: ook groen en andere voorzieningen dragen bij aan een brede welvaart voor Rijswijkers. Daar moeten we in onze woonvisie op inspelen: de stad vernieuwen en verfraaien waar dat kan. In de Bogaard, het Havenkwartier en de Plaspoelpolder bieden daartoe mogelijkheden. Maar het is essentieel dat Rijswijkers in hun vrije tijd nog van groen kunnen genieten.

Wij. Rijswijk stelde bovendien al eerder dat oplossingen voor mobiliteit een voorwaarde moeten zijn voor woningbouw. Met andere woorden: alleen bouwen met de garantie dat het verkeer niet verder dichtslibt. Zo moet de regio mee investeren in een tunnel onder de Beatrixlaan om Rijswijk bereikbaar te houden.

Maatwerk
Wij. Rijswijk wil het woonperspectief voor alle doelgroepen verbeteren. Met kwalitatieve woningen die passen bij de wensen en mogelijkheden voor starters en doorstromers en gericht op veranderende woon- of zorgbehoeften. Wij. Rijswijk vindt ook dat we de kwaliteit van de Rijswijkse (sociale) huurwoningen moeten verbeteren én niet alleen moeten denken aan bijbouwen. Kwaliteit voor kwantiteit dus.

De oplossing ligt volgens de partij in maatwerk zoals het bouwen van woon-zorg-concepten, units voor flex- en noodwonen, studio’s voor starters, city lofts, kluswoningen en 55+ flats met flatcoaches. Vervolgens moeten we dan ook de doorstroming nu echt een keer op gang brengen door de juiste mensen in de juiste woningen te krijgen. Daarvoor kan het ook helpen om meer voor middeninkomens te bouwen. Daar gaan corporaties aan meewerken, maar dat kan ook door private partijen. Meer onderzoek is nodig zodat we goed weten welke woonvormen het meest bijdragen aan het dichten van het gat in de woningmarkt. Samen werken we aan een completere en aantrekkelijke stad met een goede mix in het woningaanbod en bijpassende voorzieningen. Voor een Rijswijk om trots op te zijn én blijven!

Bouw niet alleen huizen, maar een stad2021-05-11T22:51:37+00:00

Corona dichtbij: Bas Hageman (18) aan het woord

In een serie verhalen op Rijswijk.nl vertellen mensen over hun ervaringen met corona. Door het coronavirus is het werk van veel mensen veranderd. Bas Hageman, scholier en ondernemer, vertelt wat dit betekent voor zijn bedrijven.

Bas Hageman is 18 jaar en doet dit jaar eindexamen Havo. Na zijn eindexamen gaat hij zich volledig richten op zijn twee bedrijven. Ook is Bas politiek actief in Rijswijk.

Bas vertelt: “Toen ik 14 was, zat ik een beetje te klooien tijdens de ICT les op school. Het leek me wel leuk om te proberen of ik in een gedeelte van het automatiseringssysteem van school kon komen. En dat lukte nog ook. Dus toen maar eens geprobeerd of ik dit bij een groot bedrijf ook zou kunnen doen en ook dat lukte me”.

En hiermee was Bas zijn software bedrijf geboren. “Want  als zo’n jonge knul dit kan dan is er toch wel iets mis met ons beveiligingssysteem” was de gedachte van het bedrijf en zo begon Bas bedrijven te helpen met de beveiliging van computersystemen. Door het uitbreken van de coronacrisis nam het computergebruik opeens enorm toe. En dat kwam Bas zijn software bedrijf ten goede: “Ik heb bestelsystemen voor horecaondernemers gebouwd, help bedrijven bij het mogelijk maken van een digitale thuiswerkomgeving en bemiddel en adviseer bedrijven bij de aanschaf van computers en laptops”.

Bas vervolgt: “Zoals zo veel jongens van mijn leeftijd, had ook ik een fiets en een scooter en voor reparatie of onderhoud ging ik altijd naar de fietsenwinkel van de vader van een jongen die ik kende. Hij vroeg of ik de winkel wilde helpen met software voor een fiets-leasesysteem en zo rolde ik in mijn volgende bedrijf.”  Samen met deze jongen, Bert, ontwikkelde Bas een leasesysteem voor elektrische fietsen. Door corona gingen steeds meer mensen fietsen. Bas: “Elektrische  fietsen zijn niet aan te slepen, de vraag hiernaar is gigantisch. Maar een elektrische fiets is duur en wij merkten dat veel mensen toch een beetje huiverig waren om zo’n groot bedrag uit te geven terwijl ze vaak niet goed weten wat ze precies van een elektrische fiets kunnen verwachten. Bij ons kun je een elektrische fiets leasen voor drie jaar. Klanten kunnen bij lokale dealers een fiets uitzoeken en wij zorgen ervoor dat de klant deze fiets voor een vaste maandprijs kan leasen. Wij zorgen ook voor reparatie, onderhoud en een fietsverzekering. En na drie jaar kunnen klanten de fiets van ons overkopen.”

En het blijkt een gat in de markt te zijn. Het gebruik van de fiets wordt steeds meer gestimuleerd door bedrijven en gemeenten omdat het milieuvriendelijk is en bovendien sneller en goedkoper dan het gebruik van de auto, zeker in de binnenstad. Bas zijn bedrijf heeft inmiddels grote klanten zoals campings, hotels, overheidsinstellingen en bedrijven door heel Nederland. Maar ook particulieren kunnen bij Bas een elektrische fiets leasen. Het assortiment is inmiddels uitgebreid met elektrische bakfietsen en kinderfietsen en Bas is ook al weer aan het kijken naar nog meer nieuwe mogelijkheden.

Bas vertelt: “De coronacrisis kwam voor mij eigenlijk wel goed uit. Ik had het afgelopen jaar veel meer tijd om in mijn bedrijf te investeren omdat we alleen nog maar digitaal les hadden. Daardoor heb ik mijn bedrijf goed kunnen ontwikkelen. Natuurlijk werkt mijn leeftijd ook wel eens tegen mij en zijn bedrijven soms in eerste instantie sceptisch. Mijn leeftijd kan vragen oproepen maar als bedrijven in de gaten hebben welke opdrachten ik inmiddels al gedaan heb, dan zien ze wat ik kan en hebben ze er vertrouwen in. Straks ga ik me natuurlijk wel even een paar weken volledig richten op mijn eindexamen en daarna ga ik fulltime verder met de fietsen en gedeeltelijk met mijn software bedrijf. Ik vind ondernemen echt heel erg leuk.”

Bron: Rijswijk.nl

Corona dichtbij: Bas Hageman (18) aan het woord2021-05-07T11:06:58+00:00

Rijswijk Beweegt! Hardlooproutes in Rijswijk

BLIJF GEZOND! BEWEEG!

Rijswijk wil bewoners stimuleren om te bewegen.  Sinds 2020 is er een veilige route voor hardlopen en wandelen. De start van de hardlooproutes ligt in het Wilhelminapark, nabij het ‘Welzijnsgebouw De Smeltkroes’, op de splitsing van het Pieter Postmapad en Cananefatenpad. Je kunt hier keuze maken om de 2km, de 5km of de 10km te volgen. De 2 en 5km gaan rechts met de bocht mee en vervolgens linksaf richting de brug de snelweg over, het andere deel van het Wilhelminapark in. Tijdens de 2km kun je, als je die dag toch wat verder kunt en de smaak te pakken hebt, de 5km route aanhouden. De 2km en 5km volgen namelijk dezelfde route in het begin door het Wilhelminapark, waarbij de 2km na de tweede brug linksaf terug het Cananefatenpad op naar de finish gaat en de 5km gaat rechtsaf de Kleiweg op, de spoorwegovergang onderdoor. Waarbij je vervolgens via de Lange Kleiweg, Sir Winston Churchillaan, Prinses Beatrixlaan, Weidedreef en Ing. H.A. Haitsmapad de finish bereikt.

interview sportwethouder Lugthart

Routes Rijswijk

Markeringen
De hardlooproutes zijn gemarkeerd met markering. Volg voor de 2km de groene markering, 5km is geel en voor de langste route de 10km oranje markeringen. Deze markeringen geven de richting aan, maar houden ook de gelopen afstand voor je bij! Zo staat er bijvoorbeeld 8000m op als je al 8km hebt gelopen en 2km te gaan hebt.

10KM WANDELEN, HARDLOPEN OF SKATEN
De 10km route is natuurlijk niet alleen om hard te lopen, maar je kunt de route ook gebruiken om te skaten of om een flinke wandeling te maken. Je volgt allereerst het Cananefatenpad, Kleipad, Elserburgerbos, Jaagpad, Lijsterbeslaan, Rembrandtkade, Van Vredenburchweg, De Mare, John F. Kennedylaan, Schaapweg, Sir Winston Churchillaan, Harpsingel, Bazuinlaan en terug naar het Wilhelminapark waar de finish ligt. Het hardloopparcours kent vrijwel geen onderbrekingen en stoplichten, zodat je lekker door kunt rennen. Daarnaast is de route verlicht, dus ook veilig in de avonduren of donkere winterdagen.

OBSTAKELS
Naast de hardlooproutes op de weg staan er ook obstakels, waar je oefeningen op kunt doen. Bij de start en finish kun je hier een warming-up of juist de cooling-down doen. Een flesje vullen bij het watertappunt, om je dorst te lessen, klaar om te starten. De obstakels liggen dus bij het startpunt in het Wilhelminapark en als je de 10km route volgt zijn er nog drie plekken, bij het Jaagpad, Van Vredenburchweg en langs de Schaapweg bevinden zich sporttoestellen. Deze sporttoestellen zijn ideaal om je hardlooprondje met oefeningen uit te breiden of voor bootcamp trainingen om hier de oefeningen te organiseren. Neem de hordes, doe je push-ups, pull downs of buikspieroefeningen op de evenwichtsbalk. Ren weer door naar het volgende obstakel doe je pull ups aan de rekstok, klauter aan de horizontale lader heen en weer en finish je rondje hardlopen met een goede cooling-down en een frisse slok water!

Welke tijd zet jij neer?

Hoeveel push-ups en pull-ups kan jij?

Laat het weten!

Op twitter en instagram via:
#rijswijkbeweegt #hardlooproute #rijswijk

Rijswijk Beweegt! Hardlooproutes in Rijswijk2021-04-17T12:28:14+00:00
Ga naar de bovenkant