freekvb@yahoo.com

Home/Freek van Bemmelen

Over Freek van Bemmelen

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Freek van Bemmelen has created 11 blog entries.

Kaderdebat 2020

In Rijswijk willen we samen het beste voor onze stad. Neem onze stadsvisie 2030 waarin we prachtige ambities hebben verwoord. We slagen erin ze deels waar te maken. Een uitdaging in de crisis waarin we ons bevinden. Andere onderdelen van die visie blijven echter een stip op de horizon doordat financiële belangen nog steeds het zwaarst wegen. “En daar wringt nou juist de schoen”, vindt Wij. Rijswijk.

“Corona maakt pijnlijk duidelijk dat volksgezondheid en welzijn niet losstaan van economie”, zegt Marja Pelzer (Wij.) in het zogenoemde kaderdebat. “Als je het één verwaarloost, kan dat enorme gevolgen hebben op het ander. Naast veel menselijk leed, is sprake van een economische crisis waar inwoners, ondernemers, en ook de gemeente Rijswijk last van hebben. Alsof de tekorten nog niet groot genoeg waren.”

Niet gek dat geld vaak de boventoon voert van het debat. Bezuinigen is onvermijdelijk gezien de jaarrekening van wederom bijna 5 miljoen in de min. Dit is het derde jaar dat we deze tekorten met ad-hoc-maatregelen proberen op te lossen. “Wat Wij. betreft de laatste keer”, stelt Pelzer. “Wel is het proces dat we doorlopen uitermate transparant. Open en eerlijke communicatie vanuit het college is juist nu belangrijk.”

Verhoog weerbaarheid tegen crisissen

Het op de lange baan schuiven van investeringen en innovaties, is volgens Wij. geen goed idee. “Want juist kijken naar welvaart én welzijn verhoogt onze weerbaarheid tegen een crisis. Door met de inmiddels botte kaasschaaf af te brokkelen wat we jarenlang hebben opgebouwd, lopen we op langere termijn juist tegen meer kosten aan. Terwijl we met de juiste investeringen op langere termijn juist op kosten kunnen besparen of zelfs inkomsten kunnen genereren. En als je dan bezuinigt, onderzoek dan eerst grondig waar écht behoefte is. Voorkómen in plaats van genezen, oftewel teller op nul en de begroting opnieuw opbouwen, zero-based”, legt Pelzer uit. 

“Er is volgens Wij. een instrument nodig om naast economie óók welzijn en welvaart af te wegen in de kaders die we vandaag als gemeente stellen. Om samen een leefbare stad te creëren waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Waar we naast investeringen in onze economie, ook blijven werken aan sociale cohesie, veiligheid, natuur en welzijn. Volgens Wij. kan dat onder andere door centrale betrokkenheid van inwoners bij de stadsontwikkeling, met een goed participatiemodel dat daaraan ten grondslag ligt. Maar net zo goed bij de bezuinigingsdoelstelling. Door samen te bekijken wat we willen behouden bij bijvoorbeeld het herijken van de subsidies. Niet de botte kaasschaaf, maar een open dialoog met de instanties die het treft en hen zelf gezamenlijk aan het stuur te zetten van een bezuinigingsopdracht.”

Brede welvaart is meer dan economie

De landelijke monitor Brede Welvaart kan ons helpen. De monitor laat effecten van beleid zien op economisch vlak én op het gebied van welzijn. Ook bij de Tweede Kamer staat het op de agenda. In het debat waarin beleid geëvalueerd wordt, is dit jaar voor het eerst ook gekeken naar de Brede Welvaart, naast de economische afrekening.

“Wij. pleit er dan ook voor om een monitor Brede Welvaart ook in Rijswijk te gebruiken om beleid te evalueren. Door bij beleid vooraf aan te geven welke brede effecten we daarvan verwachten, dus niet alleen maar voor de begroting. Niet alleen een toekomstbestendige financiële huishouding, maar een toekomstbestendige stad en samenleving binnen de financiële kaders die we stellen. Dit gaat ook zorgen voor een rijker politiek debat. Dan kunnen we immers echt controleren of onze ambities zijn bereikt.

Kaders aan het college

“De kaders die Wij. aan het college meegeeft, liggen dan ook deels op het vlak van het beter aansluiten op de stadsvisie die vier jaar geleden is vastgesteld, door bijvoorbeeld de ambitie van groene buitenplaats een prominentere plek te geven. Ook geven we het college mee om bij het heroverwegen van de koers en de strategie te kijken naar de invloed van beleid, van élk beleidsveld, op de brede welvaart. Ook vindt de fractie van Wij. het belangrijk om meer naar lange termijn effecten te kijken: investeringen nu kunnen op lange termijn veel winst opleveren door kostenbesparingen of door extra inkomsten. 

“Het is wat Wij. betreft een goed idee om te komen tot een strategische heroverweging. Van de begroting, van het beleid en van de visie op de stad. Wat voor een gemeente willen we zijn? Er is veel veranderd door Corona en niet alleen op financieel vlak. En die crisis is nog niet voorbij. Wat leert ons dat en wat moeten we noodgedwongen wijzigen? We moeten deze situatie gebruiken om eens echt goed te heroverwegen of we de koers die we hadden nog steeds de koers is die we kunnen en willen lopen. En bepalen hoe we beter kunnen aansluiten bij onze eigen stadsvisie op het gebied van leefbaarheid en welzijn. Daar zouden we een serieus traject voor moeten doorlopen. Het zou zomaar kunnen zijn dat omdat de wereld nu anders is, ook Rijswijk een beetje anders moet worden.”

Een selectie uit het kaderdebat:

 • We namen het initiatief voor een motie ‘Parkmanagement in de Plaspoelpolder’ die we samen met VVD, D66, GBR en BVR indienden omdat vergelijkbare gemeenten 2 tot zelfs 4 keer zoveel geld besteden om de lokale economie te verstevigen. De wethouder gaat ermee aan de slag.
 • We namen het initiatief voor een innovatiefonds: een bestemmingsreserve bestemd voor nieuw beleid en innovaties die aantoonbaar op de lange termijn geld opleveren of besparen. Zo kunnen we ook in tijden van tekorten blijven investeren, maar dan wel alleen in zaken die aantoonbaar geld gaan opleveren. Deze motie is door de wethouder overgenomen en dienden we in samen met D66, VVD, BVR, GBR en CDA.
 • Onze oproep tot zero based begroten in het Sociaal Domein kreeg bijval in het debat.
 • Samen met GroenLinks en PVDA dienden we de motie “leefbaarheid en welzijn in de omgevingsvisie” in.
 • Samen met GroenLinks, PVDA, D66 en OR verzochten we om het onderzoek naar een milieuzone op de Beatrixlaan niet uit te stellen omdat heel veel Rijswijkers zorgen hebben over de  luchtkwaliteit.
 • We riepen wederom op tot behoud van het Slagenlandschap in Pasgeld (samen met GroenLinks, D66, PVDA en GBR) want Rijswijk is al bijna van grens tot grens volgebouwd.
 • We kondigden een plan aan voor een Ballonhal in het kader van het belang voor preventie en de benodigde sportcapaciteit om alle Rijswijkers te laten sporten.
 • We dienden samen met CDA en GroenLinks een motie in voor preventie in de jeugdzorg (en daarmee achteraf op kosten te besparen).
 • We riepen samen met GroenLinks en D66 op tot meer jeugdparticipatie.
 • Samen met BVR brachten we onze eerdere oproep voor de aanleg van een voetpad vanuit Rijswijk Buiten wederom onder de aandacht.
 • Samen met PVDA, GroenLinks en D66 vroegen we om een proef met basisbanen om waarbij mensen met een uitkering de mogelijkheid wordt geboden om werkervaring op te doen en zingeving te bieden in hun dagelijks leven.


Afbeelding: Kaderdebat in Broodfabriek, vanwege Corona-richtlijnen

Kaderdebat 20202020-07-07T20:36:47+00:00

Verbreding A4 mogelijk onvermijdelijk

Maar onderhandelingsresultaat biedt ook kansen

“Helaas kan ik niet zeggen dat we onverdeeld enthousiast zijn over de verbreding van de A4”, zegt Freek van Bemmelen (raadslid Wij.) “Ik denk dat er weinig Rijswijkers zijn die dat wel zullen zijn.” Ook Wij. maakt zich zorgen om de verslechtering van de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het verloren gaan van groen. Niet alleen langs de A4, maar zeker ook het slagenlandschap in Pasgeld als gevolg van de benodigde waterberging. “Als die plannen doorgaan offeren we een heel cultuur-historisch gebied op voor een paar meter aan groen viaduct”, aldus Van Bemmelen.

Of de gemeenteraad veel kan, is echter maar de vraag. Het is lastig in te schatten of de verbreding nog is tegen te houden. “Als dat niet zo is dan is het beter iets aan groencompensatie op bredere viaducten terug te krijgen dan niets. In die zin zijn we blij met de inspanningen en het onderhandelingsresultaat van wethouder Lugthart over de zogenoemde ‘meekoppelkansen’. Rijswijk lijkt er daarmee in elk geval beter vanaf te komen dan andere gemeenten. Op papier zien de verbrede viaducten er ook mooi uit.”

Van Bemmelen vraagt zich wel af hoe het plan te rijmen valt met de ambitie in het schone lucht akkoord om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te behalen ten opzichte van 2016. “Een bredere snelweg zal op langere termijn meer verkeer aantrekken en hoogstens kortdurend een positief effect hebben op verkeersstroom en filedruk.” Hij dringt daarom, samen met andere partijen aan op verlaging van de maximumsnelheid en het plaatsen van geluidsschermen. “Wethouder Lugthart wil daarvoor optrekken met andere gemeenten om dat voor elkaar te krijgen. Het ministerie kijkt nog of het zogenoemde Ontwerp Tracébesluit (soort bestemmingsplan) aanpassingen behoeft en beslist hierover in het voorjaar van 2021. De gezondheid van onze inwoners zou het allerbelangrijkste moeten zijn bij de planvorming. Dat staat echter los van de nu voorliggende deal over meekoppelkansen.”

Kans voor Pasgeld en Beatrixlaan

Ook vraagt Van Bemmelen het college alles op alles te zetten voor de verbetering van Pasgeld en het behoud van het slagenlandschap langs de Vliet. “De werkgroep Pasgeld Natuurlijk”, heeft daartoe een zienswijze ingediend. Door het verplaatsen van de waterberging zoals door hen voorgesteld, geven we het gebied een positieve impuls. Met de huidige geplande waterberging en ook nog eens de woningbouwplannen blijft er niets van het landschap over”, zegt Van Bemmelen. “Daarmee zou ook de beloofde participatie van inwoners een wassen neus zijn. Voor hen gaat het namelijk voornamelijk om het behoud van groen. Als de zienswijze van de inwoners door het ministerie wordt overgenomen en zij het Ontwerp Tracé Besluit hierop aanpast, is het echter wel een kans!”  

Dat er door de deal ook financiële ruimte komt om de Beatrixlaan op te knappen is ook goed nieuws, besluit Van Bemmelen. “Daardoor kunnen we eindelijk een impuls geven aan het Bogaard Gebied en de doorstroom van de nu al veel te drukke Beatrixlaan. Tot slot zijn er kansen om Rijswijk Buiten meer met de rest van onze stad te verbinden. Maar ondanks de positieve aspecten zijn we zeker niet blij met al die extra banen snelweg voor deur.”

Verbreding A4 mogelijk onvermijdelijk2020-06-23T21:18:41+00:00

Muziekbuurt heeft weer een bus

Hoera! De Muziekbuurt krijgt weer een bus. Wethouder Lugthart heeft de afgelopen tijd alles op alles gezet dat voor elkaar te krijgen. In goed overleg met de nieuwe OV-aanbieder EBS en MRDH zal bus 51 vanaf 13 december de haltes aan de Admiraal Helfrichsingel en de Klaroenstraat aandoen.  

“Dat zal de inwoners als muziek in de oren klinken”, zegt Freek van Bemmelen (Raadslid Wij.). “De Muziekbuurt heeft zich tegen het verdwijnen van de bus terecht flink verzet. Onder andere door te demonstreren bij de bushalte en door meerdere malen in te spreken in de gemeenteraadsvergadering. De wens van de inwoners  is gehoord. Zij kregen veel steun uit de gemeenteraad. Ook vanuit Wij. hebben we ook meerdere malen aangedrongen op het terugkeren van busvervoer.”

Op een aantal plekken is een aanpassing in de weginrichting noodzakelijk, zodat de bus vanaf de Prinses Beatrixlaan de Muziekbuurt in en uit kan rijden. Het college heeft dat voorstel vandaag goedgekeurd.

Foto: wethouder Lugthart met blije bewoners (c) Peter van Zetten

Muziekbuurt heeft weer een bus2020-06-23T15:57:35+00:00

Verkeer Rijswijk Buiten moet veiliger

Nadat bezorgde inwoners uit Rijswijk Buiten contact opnamen met onze wijkvertegenwoordiger Marinka Koornneef, heeft zij direct een schouw in de wijk georganiseerd. Samen met wijkbewoners, wethouder Lugthart en de wijkagent maakte ze op 22 juni een ronde langs plekken waar bewoners onveilige situaties ervaren, met name voor spelende kinderen. De wethouder gaat met alle zorgen en ideeën aan de slag. “De situatie is erg gevaarlijk, er wordt te hard gereden”, aldus Koornneef. “Op de Spieringweteringweg zijn zelfs al twee kinderen aangereden. Daar is er amper ruimte om opzij te gaan als er verkeer aankomt.”

Er zijn veel opties en mogelijkheden besproken om de situatie te verbeteren. “Het gaat in de eerste plaats om gedrag en de meeste hardrijders zijn waarschijnlijk wijkgenoten. Elkaar blijven aanspreken is dus erg belangrijk, maar de veiligheid voor de kinderen kan en mag daar niet op wachten. Een verbetering kan misschien al met een kleine aanpassing. Zoals het plaatsen van bloembakken als wegversmalling om in ieder geval de snelheid eruit te krijgen. Daarmee maken we de situatie veiliger en fleuren we gelijk de wijk op!”

Verkeer Rijswijk Buiten moet veiliger2020-06-22T17:13:58+00:00

Michel Bezuijen wordt burgemeester van Zoetermeer

Donderdag 18 juni is Michel Bezuijen benoemd als burgemeester van Zoetermeer. Hij zal daarmee afscheid gaan nemen van Rijswijk. “Dat vinden we heel erg jammer, want we hebben hem leren kennen als prettige, ervaren en benaderbare burgemeester”, zegt Marja Pelzer (Wij.).

“Van zijn opvolger wordt veel verwacht”, voegt Freek van Bemmelen (Wij.) toe. Ik ben wel verbaasd want in Rijswijk is hij vorig jaar herbenoemd. Daar waren vele Rijswijkers met mij blij mee. Jammer dus dat hij weggaat. Bezuijen is een actieve burgemeester met hart voor onze stad en alle Rijswijkers. Uiteraard wensen we hem heel veel succes. Als hij zijn fiets- en hardlooprondjes gaat missen blijft hij natuurlijk van harte welkom. Zoetermeer mag zich gelukkig prijzen!”

Michel Bezuijen wordt burgemeester van Zoetermeer2020-06-18T21:44:49+00:00

Voetpad Rijswijk Buiten

Wij. Rijswijk vindt het belangrijk om Rijswijk Buiten meer te betrekken bij de rest van de stad. “Er loopt bijvoorbeeld geen voetpad richting winkelcentrum In de Bogaard”, aldus wijkvertegenwoordiger Marinka Koornneef.

Terwijl ze de situatie bespreekt met raadslid Freek van Bemmelen wordt de situatie al snel duidelijk: wandelen over het fietspad levert gevaarlijke situaties op. Een stoep of wandelpad zou volgens de beweging uitkomst bieden.

Marinka: “In heel Rijswijk zijn er voorzieningen voor voetgangers, maar dat lijkt hier in de gebiedsontwikkeling te zijn vergeten. Brommers en elektrische fietsen rijden je hard voorbij, waardoor lopen hier echt niet prettig is.” De redactie zal de situatie in gemeenteraadsvergadering ter sprake brengen.

Wij. Rijswijk werkt met wijkvertegenwoordigers die signalen uit de wijk opvangen en bespreken met de fractie. Zo wordt de politiek heel bereikbaar. Speelt er iets in uw wijk? Of hebt u een goed idee? Laat het dan weten!

 
 

Voetpad Rijswijk Buiten2019-10-23T13:37:40+00:00

Niet bezuinigen maar juist investeren in Plaspoelpolder

Wij. Rijswijk wil dat de Plaspoelpolder weer een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor nieuwe bedrijven. Fractievoorzitter Marja Pelzer riep daarom op om vooral te blijven investeren in het bedrijventerrein. Dat deed ze in in het zogenoemde ‘kaderdebat’ waarin de gemeenteraad kaders stelt voor de begroting.

Er worden volop plannen gemaakt voor de Plaspoelpolder. Ondernemers kijken bijvoorbeeld uit naar de geplande herinrichting in de omgeving van de Verrijn Stuartlaan – Diepenhorstlaan en verwachten dat de gemeente hier snel mee begint. Een voorstel in de gemeenteraad om deze investeringen in de ijskast te zetten, kreeg vanuit Wij. geen steun. Pelzer: “Met het veranderen van de inrichting, maken we de verkeerssituatie veiliger en creëren we gelijk een groenere en prettigere verblijfsomgeving.”

Eén van de opties die Pelzer aandraagt om de situatie in de Plaspoelpolder verder te verbeteren, is het aanstellen van een ‘parkmanager’. In andere gemeenten heeft parkmanagement namelijk de leegstand geminimaliseerd. Alle betrokken partijen werken dan nog intensiever samen aan het verbeteren van de veiligheid, kwaliteit en uitstraling. Ook is er aandacht voor goede collectieve voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor huidige én toekomstige bedrijven. “Dat zou ook in de Plaspoelpolder heel goed kunnen werken”, aldus Pelzer.

Niet bezuinigen maar juist investeren in Plaspoelpolder2019-07-13T09:06:13+00:00

Rijswijk gooit met het afval ook veel geld weg

“Voor wie het milieu alleen niet belangrijk genoeg is, telt wellicht de portemonnee. Elke kilo afval die we op dit moment niet gescheiden inzamelen, moet namelijk worden verbrand en dat kost Rijswijk veel geld. In drie jaar welgeteld een miljoen euro aan onnodige belasting. Dat zien Rijswijkers ook terug in hun afvalstoffenheffing”, aldus Marja Pelzer van Wij. Rijswijk.

“Van bijna alle producten die met bronscheiding worden opgehaald, kunnen grondstoffen bovendien worden hergebruikt en ook dat levert geld op. Het niet gebruiken van de hiervoor al bestaande infrastructuur is dus dubbel geld weggooien”, betoogt Pelzer in de gemeenteraadsvergadering van 18 juni. “We zijn overigens niet per definitie tegen het zogenoemde ‘nieuwe inzamelen’ en ook niet tegen nascheiden, maar wel tegen geld onnodig weggooien voordat nascheiding in onze regio optimaal is georganiseerd. Met een combinatie van bron- en nascheiding kunnen we het hergebruikspercentage vervolgens nog verder opkrikken.”

“Door het faciliteren van betere voorzieningen, maken we het voor de inwoners niet alleen gemakkelijker, maar ook nog eens wat goedkoper. Inwoners zouden wat mij betreft zelfs per wijk mogen beslissen. Wie afval wil scheiden betaalt minder, dat zou een goede stimulans zijn waarmee we niet alleen werken aan een duurzaam Rijswijk, maar ook aan lagere kosten voor Rijswijk en daarmee een gezonde portemonnee van de Rijswijkers.”

Rijswijk gooit met het afval ook veel geld weg2019-06-19T10:56:30+00:00

Aanbesteding ombouw oude stadhuis naar Huis van de Stad kan beginnen.

Het voorstel voor de start van de aanbesteding van het Huis van de Stad is aangenomen. Wij. is blij met deze beslissing. Freek van Bemmelen, raadslid Wij.: “Het oude gemeentehuis staat nu 16 jaar leeg en is daarmee al 16 jaar een belachelijke kostenpost. 16 jaar van wikken, wegen, plannen die niks werden. 16 jaar weggegooid geld en uiteindelijk niks doen. Die besluiteloosheid mag wel eens klaar zijn. Het oude stadhuis transformeert van duur blok aan het been, naar een prachtige plek voor iedereen!”

“Als we dit markante gebouw al zo lang de sloopkogel hebben bespaard, er een goede business case ligt en de betrokken maatschappelijke partijen, zoals Trias, Bibliotheek aan de Vliet en Stichting Welzijn Rijswijk, bovendien erg enthousiast zijn. Dan ziet Wij. Rijswijk op dit moment geen reden om de stekker uit dit project te trekken. De gemeenteraad stemde in 2017 immers al in met de stapsgewijze terugverhuizing en het plan blijft binnen de gestelde kaders.”

De stad vernieuwen zonder te vergeten hoe het vroeger was

“Herinneringen en herkenningspunten maken dat mensen zich in een stad thuis voelen”, vervolgt Van Bemmelen. “We vinden het belangrijk dat het gebouw behouden blijft voor al die Rijswijkers die er warme herinneringen aan hebben. En voor de organisaties die nieuwe kansen zien voor samenwerking en enthousiast zijn om het oude stadhuis weer te gaan gebruiken.”

“Ook leegstand kost de gemeente veel geld, zo’n €600.000 op jaarbasis. Dat betekent dat we inclusief overige kosten voor het beheer en de ontwikkeling van de stadhuislocatie, zoals het project met de torenhoge woontorens -die veel verzet teweegbrachten- al ruim 10 miljoen aan kosten hebben gemaakt. Ook Wij. blijft kritisch op de kosten voor de ontwikkeling van het Huis van de Stad, maar de berekeningen geven aan dat in het huidige stadhuis (Hoogvoorde) blijven op lange termijn veel duurder is. Je investeert toch liever in een koophuis dan in een huurhuis? De uitkomst van de aanbesteding zal aangeven of er daadwerkelijk binnen de gestelde kaders verbouwd kan worden.”

Fotografie: Danny Steehouwer

Meer over Huis van de Stad:

https://www.omroepwest.nl/media/29409/Rijswijk-besluit-over-Huis-van-de-Stad (film interview Björn Lugthart)

Huis van de Stad in ons verkiezingsprogramma: https://www.wijrijswijk.nl/huis-stad-alliantie/

Impressie Huis van de Stad:

Aanbesteding ombouw oude stadhuis naar Huis van de Stad kan beginnen.2019-05-23T21:25:22+00:00

Nieuw college Rijswijk

Tijdens de extra raadsvergadering op 18 april is het nieuwe college geïnstalleerd. We zijn blij en dankbaar dat we ons werk, in een nieuwe college-samenstelling, kunnen voortzetten en onze ambities kunnen gaan waarmaken. Dat doen we voor en samen met de Rijswijkers! We nodigen je dan ook van harte uit om met ons mee (te blijven) doen. Samen zijn we Rijswijk!

Met de installatie van dit nieuwe college vond logischerwijs ook een wisseling van wethouders plaats. Net zoals we dat in de raadsvergadering hebben gedaan, willen we ook via deze weg oud-wethouders Marloes Borsboom en Jorke Van der Pol danken voor hun inzet voor onze stad. We hebben de samenwerking als bijzonder prettig ervaren!

Nieuw college Rijswijk2019-04-19T00:44:50+00:00
Go to Top