Alliantie Geniet & Verwonder

De gezegden ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ en ‘It takes a village to raise a child’, ken je wellicht. Wij. omarmt deze gedachten en wil investeren in het vergroten van kansen voor kinderen én jongeren.

De cultuursector, het onderwijs én de jeugdvoorzieningen vormen samen een alliantie, waarbij ze ook jeugd en jongeren serieus betrekken. Deze alliantie benoemt ambities en de manier waarop die worden waargemaakt.

Wij. ziet zelf al een paar punten die ze in zo een alliantie aangepakt wil zien:

Kinderen & Jongeren

 • De betrokkenheid van kinderen en jongeren in Rijswijk willen we stimuleren. Dat begint met kinder- en jongerenparticipatie (die verder gaat dan de (her-)inrichting van speel-/hangplekken). We leren kinderen en jongeren dat ze zélf invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij;
 • In samenwerking met Welzijn Rijswijk, Don Bosco, scouting-, sport- en andere verenigingen willen we kinderen meer kansen bieden en ouders/verzorgers ondersteunen in het laten opgroeien van hun kinderen tot weerbare en zelfbewuste Rijswijkers. Doelgerichte bijdragen voor concrete activiteiten, behoren wat ons betreft tot de mogelijkheden;
 • Rijswijk (gemeente en samenleving) kan meer kan doen voor onze jongeren. We willen niet voor hen beslissen, maar met komen tot een jongerenbeleid waar écht behoefte aan is. Wij. is de eerste partij met een eigen jongerenafdeling;
 • Gezinnen die sociaaleconomisch tot de minima behoren groeien vaak op in armoede. Zij verdienen hulp zodat ook deze kinderen voldoende kansen krijgen. Dat geldt ook voor Rijswijkse jongeren die een vorm van jeugdzorg nodig hebben. (zie hiervoor de Wij. – Meedoenalliantie).
 • In Rijswijk Buiten groeit nu een heel nieuwe generatie van jonge Rijswijkers op. Ook voor hen moeten we voldoende voorzieningen realiseren (in samenspraak met kinderen en ouders).

Onderwijs

 • Goede onderlinge afspraken tussen gemeente en onderwijs zijn essentieel om onderwijs van de hoogst haalbare kwaliteit te kunnen bieden;
 • Wij. is trots op het diverse aanbod van onderwijs in de stad; alle niveaus zijn voor handen. Dat vinden we belangrijk. Zo kunnen ouders  kiezen welk type onderwijs het beste bij hun kind past;
 • Wij. moedigt scholen aan een samenwerking aan te gaan met andere instellingen in Rijswijk op het gebied van bijvoorbeeld cultuur- en milieueducatie, sport, gezonde voeding en vrijetijdsbesteding;
 • Wanneer het minder goed gaat met schoolgaande jongeren dan zet de gemeente in op begeleiding en een goede aanpak om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

Cultuur

 • Het aanspreken van de verbeelding en stimuleren van de eigen creativiteit is goed voor jong en oud. Cultuur ontwikkelt talenten en levert een bijdrage aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken;
 • Rijswijk mag zich rijk rekenen met een uitgebreid cultureel aanbod op zowel professioneel als amateurniveau. Als stad dragen we hier via subsidies aan bij. Sommige instellingen bereiken grote groepen Rijswijkers die gebruikmaken van het aanbod. De stad krijgt hier waar voor zijn geld. Deze instellingen vernieuwen continu hun aanbod en sluiten goed aan bij de vraag van de Rijswijkers. Dat moedigen we aan! De financiële bijdrage (subsidie) aan instellingen moet daarom in verhouding blijven tot gestelde doelen en geleverde activiteiten. Subsidies zouden niet automatisch moeten toenemen. Sterker nog, ze moeten doelmatig zijn. Voorzieningen die niet of onvoldoende aansluiten bij de wensen en behoefte in de stad moeten worden afgebouwd.
 • Wij. maakt zich zorgen over Museum Rijswijk. Samen met de stad, ondernemers in Oud-Rijswijk en regionale partners moet een nieuw concept voor het Tollenshuis worden bedacht. Hierin moet cultuurhistorie met aantrekkelijke publiekstrekkers worden samengebracht.