Alliantie Meedoen

Te vaak wordt op het stadhuis bedacht wat inwoners nodig hebben. Ideeën uit de stad kunnen daardoor geen doorgang vinden. Dat moet en kan helemaal anders. Wij. heeft in diverse andere gemeenten gezien hoe we inwoners beter bij de beleidsontwikkeling kunnen betrekken. Deze ‘best practices’ op het gebied van participatie willen we aanpassen op de specifieke Rijswijkse situatie. In zogenoemde dialooggroepen krijgen inwoners bijvoorbeeld vaker de kans om samen te beslissen (in plaats van dat de gemeenteraad dat voor hen doet). Ook gebruiken we vaker (online) oplossingen om ideeën te verzamelen en meningen te peilen. Zo sluit beleid beter aan bij de wensen van inwoners (en andere belanghebbenden). Daarbij zorgen we er uiteraard voor dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen. Het is de ambitie om eind 2022 een goed model voor heel Rijswijk te hebben ontwikkeld én ingezet.

  • Buurtallianties zijn de toekomst van Rijswijk.  Inwoners moeten meer gaan merken dat er wat met hun mening wordt gedaan!
  • Vaker meebeslissen op thema
  • Meer ruimte voor ideeën uit de buurt

Meedoen als problemen ontstaan

In eerste instantie zijn wij van mening dat iedereen zijn eigen problemen moet oplossen. Natuurlijk bieden we hulp aan inwoners, als een neerwaartse spiraal is ontstaan en problemen niet (meer) met hulp van het eigen sociale netwerk kunnen worden opgelost. Een gemeente kan dan niet zeggen “zoek het maar uit samen met je vrienden, buren en familie”. Er is voor de gemeente dan een belangrijke rol weggelegd om armoede te bestrijden, schuldhulpverlening te bieden en goede ondersteuning te verlenen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook inwoners met een beperking, van welke aard dan ook, verdienen onze hulp.

Wij. gaat uit van de kracht van inwoners om zelf de schouders onder hun problemen te zetten. Bij de ondersteuning uit de WMO wil Wij. een gedegen partnerschap met de zorgaanbieders zodat we samen kunnen sturen op kwaliteit en keuzevrijheid voor de inwoners. We willen dat inwoners de zorg krijgen die bij hen past.

  • Werk
    Betaald werk is de belangrijkste weg uit (financiële) armoede. Werk zorgt naast inkomen ook voor stevige sociale verbanden en geeft identiteit. Om iedereen zoveel mogelijk werkkansen te bieden wil Wij. maatwerk bieden aan werkzoekenden om ze “werkklaar” te maken. Re-integratie blijft belangrijk. De manier waarop we dat doen stemmen we af met werkgevers en werkzoekenden. Daarnaast moet Rijswijk werkplekken blijven bieden voor inwoners die niet naar een reguliere baan kunnen. Het ‘nieuw beschut werk’ moet ook echt een beschutte werkplek blijven tegen goede arbeidsvoorwaarden;
  • Armoedebestrijding
    Als je op of onder het bestaansminimum leeft, niet kunt werken of financiële problemen hebt dan verdien je extra ondersteuning van de gemeente. Vooral kinderen die in armoede moeten opgroeien verdienen die steun. Wij. wil ‘kindregelingen’ die de gemeente Rijswijk de afgelopen 4 jaar heeft ingezet voortzetten. Kinderen moet de kans krijgen om op te groeien tot zelfstandige en zelfbewuste inwoners. Meedoen op school en in de samenleving is daarvoor essentieel. De gemeente springt bij als dat in het geding komt. Ook voor ouderen en chronisch zieken moet de gemeente extra regelingen treffen. De gemeente kan echter dit niet alleen. Gelukkig kent Rijswijk veel inwoners en instellingen die andere Rijswijkers (willen) helpen. Het armoedepact, waarin veel partijen hun bijdrage leveren in de armoedebestrijding, is daarvan het levende bewijs. Wij. wil dat de gemeente blijft inzetten op die samenwerking;