fbpx

College wil door met Huis van de Stad

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor door te gaan met de bouw van het Huis van de stad. Dat is de strekking van het voorstel dat nu voorligt aan de gemeenteraad. De renovatie van het voormalige stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan, het toekomstige Huis van de Stad, liep dit voorjaar vertraging op. Oorzaak was de onverwachte vondst van meer asbest in het gebouw dan bekend was. Direct na de vondst is een onderzoek ingesteld. Dat is nu afgerond. Op basis van de onderzoeksresultaten trekt het gemeentebestuur de conclusie dat de renovatie van het gebouw doorgang kan vinden.

In maart dit jaar werd in het voormalige stadhuisgebouw tijdens renovatiewerkzaamheden asbesthoudend materiaal aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet bekend was bij de gemeente. Direct na de vondst  heeft de gemeente een onderzoek gestart om te achterhalen waarom de aangetroffen asbest, ondanks eerdere asbestinventarisaties, niet bekend was en in hoeverre dit voorzien hadden kunnen worden. Hiertoe heeft de gemeente de eerder uitgevoerde onderzoeken en asbestinventarisaties uit 2007 en 2015 opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. De eerdere onderzoeken blijken destijds conform de wet- en regelgeving te zijn uitgevoerd. Aanvullend heeft de gemeente een contra expertise laten uitvoeren door een onafhankelijk bedrijf. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de eerdere conclusie van de gemeente.

Onderzoek

Naar aanleiding van de asbestvondst heeft de gemeente het hele gebouw opnieuw laten inventariseren op de aanwezigheid van asbest en zijn voorbereidingen gestart voor de sanering van de aanwezige asbest. Daarnaast is door en onafhankelijke partij een risico analyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken of het voortzetten van de bouw nog steeds reëel is. Op basis van deze inventarisatie zijn geen onvoorziene risico’s aan het licht gekomen.

Vervolg

De vertraging van de bouwwerkzaamheden, de asbestsanering en de aanvullende onderzoeken brengen extra kosten met zich mee. Deze bedragen 6,9  miljoen euro. Naar aanleiding van de opgelopen kosten heeft het college een aantal scenario’s uitgewerkt hoe hier mee om te gaan. Deze variëren van doorgaan tot het geheel stoppen met het project. Stoppen met het project zou betekenen dat de gemeentelijke organisatie op de huidige locatie Hoogvoorde blijft en dat de toekomstige bewoners van het Huis van de Stad: de  Bibliotheek, Trias en Welzijn Rijswijk, eveneens op hun huidige locaties blijven. Het college heeft de kosten voor doorgaan met het project afgezet tegen de kosten voor stoppen. Voor een goede vergelijking tussen verhuizen naar Huis van de Stad of blijven in Hoogvoorde is gekeken naar de totale huisvestingslasten van

Trias, Bibliotheek, Welzijn Rijswijk en de gemeentelijke organisatie opgeteld voor een periode van 40 jaar. Ook met de extra kosten van 6,9 miljoen blijft het financieel voordeliger om te verhuizen naar het Huis van de Stad.  Het verschil tussen verhuizen of blijven bedraagt circa 15miljoen euro in het voordeel van het Huis van de Stad. De conclusie van het college is dan ook dat doorgaan met het project de beste keuze is.

Verder met Huis van de Stad

Wethouder Björn Lugthart: “We hebben grondig in kaart gebracht hoe we er voor staan en wat we nog kunnen verwachten. Daarmee hebben we goed zicht gekregen op de situatie. Op basis hiervan hebben we een weloverwogen afweging kunnen maken hoe verder met het Huis van de Stad. Doorgaan blijft nog steeds de beste optie. Ondanks de financiële tegenvaller blijft de business case nog steeds overeind en zijn we financieel gunstiger af door te verhuizen. Wat mij betreft kunnen we verder met het verwezenlijken van het Huis van de Stad.”

Het college legt de keuze om door te gaan met het Huis van de Stad vandaag voor aan de gemeenteraad. In november neemt de raad hierover een besluit.

2020-10-10T14:54:17+00:00
Ga naar de bovenkant