Wij. Rijswijk is blij dat winkelcentrum In de Bogaard eindelijk de aandacht krijgt die het verdient. Er ligt een ambitieus plan waarover eigenaren, ondernemers, winkeliers en omwonenden in diverse werksessies en bijeenkomsten hebben meegedacht. Samen gaan we op weg naar een ‘groen, levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied’. Op aandringen van Wij. krijgen de verkeersdruk en daarmee leefbaarheid in het gebied bovendien extra aandacht.

“We moeten voorkomen dat de (verkeers)drukte verder toeneemt en luchtkwaliteit nog slechter wordt. Zeker in een gebied dat toch al te kampen heeft met hoge verkeersdruk”, vindt Danny van Dam (Wij.). “Ook de resultaten uit het recent gepubliceerde rapport van RIVM waaruit blijkt dat Rijswijk samen met Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam de slechtste luchtkwaliteit van Nederland heeft, liegen er niet om. Maar buiten dat: zoveel hoogbouw, heeft grote invloed op het dorpse karakter van Rijswijk. Die hoeft voor ons echt geen 100 meter te zijn als  dat niet noodzakelijk is.”

Koppel woningbouw aan mobiliteit
Wij. heeft in de raadsvergadering met succes opgeroepen om de woningbouw te koppelen aan de mobiliteit in het gebied. Naar aanleiding van de oproep van Wij., die door de meerderheid van de raad werd ondersteund, gaat het college onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een zogenaamd mobiliteitstransitiefonds waarmee we bijdragen aan aan verschillende mobiliteitsoplossingen – zoals een tunnel. Het is de bedoeling hierbij op te trekken met de provincie, het Rijk en daarbij tevens te onderzoeken of en hoe Europese mobiliteits- en (gebieds)ontwikkelingsgelden kunnen bijdragen.
Ook ontwikkelaars zullen, als het aan Wij. ligt, moeten bijdragen. Het is immers ook in hun belang dat er woningen bijgebouwd kunnen worden en dat het leefklimaat goed is, ten behoeve van de verkoop van de woningen. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld bijdragen op basis van de ruimte die het project inneemt en de druk op de mobiliteit die het project veroorzaakt. Tot slot heeft Wij. het college opgeroepen om werk te maken van de monitoring van het verkeer over de Prinses Beatrixlaan zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan en hier zelf het initiatief toe te nemen.

Rijswijk bouwt voor heel de regio
“Het lijkt erop dat we in Rijswijk de woningnood voor heel de regio willen oplossen”, vindt Marja Pelzer. “Als we het aantal gebouwde woningen afzetten tegen de oppervlakte en het aantal inwoners dan voldoet Rijswijk ruimschoots aan de afspraak met de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Delft en Katwijk om gezamenlijk 100.000 woningen bij te bouwen, uiterlijk in 2025. We behoren nu al tot de snelst groeiende gemeenten in Nederland. We zullen deze en volgende bouwplannen kritisch blijven volgen. Mobiliteit en leefbaarheid zijn voor ons harde eisen.”

Houden aan ambities Stadsvisie 2030
“In de stadsvisie 2030 die op verzoek van Wij. is opgenomen in het college-akkoord, is in relatie tot de ontwikkelingen van het gebied aangegeven dat de Prinses Beatrixlaan zodanig wordt ingericht dat deze geen barrière meer vormt en bijdraagt aan de leefbaarheid en samenhang in het gebied. De enige echte oplossing daarvoor is een tunnel. Dat zou meer prioriteit moeten hebben. Niet de kwantiteit van woningbouw maar een kwaliteitsimpuls voor Rijswijk, wat betreft groen, mobiliteit en daarmee de leefbaarheid. Onze oproep om een mobiliteitsfonds is daartoe een serieuze stap.”