fbpx

Kaderdebat Wij. Rijswijk 2022

In het kaderdebat voor de begroting van 2022 heeft fractievoorzitter van Wij. Rijswijk  Cheryl Mauer het college van de gemeente Rijswijk, tijdens de raadsvergadering op 6 juli het volgende meegegeven.

Rijswijk groeit en hard ook!

Nog even en we hebben meer dan 60.000 inwoners. Daardoor verandert het karakter van Rijswijk. We zullen samen met bewoners een plan moeten maken om  ook in de toekomst onze Rijswijkse identiteit te behouden.

We zijn hier vandaag om het college kaders mee te geven voor de conceptbegroting 2022-2025. Bij de ontwikkeling van onze stad zien we grote uitdagingen, in het bijzonder op het gebied van  wonen en mobiliteit. 

Mobiliteit/ Leefbaarheid

Het woningtekort in de regio Haaglanden is gigantisch. Maar als u aan WIJ. RIJSWIJK vraagt of we “nieuwe” woonwijken moeten aanleggen, ten koste van de leefbaarheid? Dan is het antwoord nee. Er zit namelijk een maximum aan wat een stad aan kan. Want als we naar de infrastructuur kijken, dan is die er helemaal niet op berekend. De stad slibt dicht. Verbetering van de leefbaarheid en mobiliteit blijven voor WIJ. RIJSWIJK een voorwaarde, in een stad die zo ontzettend hard groeit. 

In de stadsvisie 2016 werd al benoemd dat we woningbouw niet ten koste moeten laten gaan van onze leefbaarheid en het groen in onze stad. Rijswijkers waarderen de parken en het nabijgelegen groen namelijk enorm. In de stadsvisie noemden we het zelfs: “De Longen van onze Stad”. Het spreekt voor zich hoe actueel deze discussie nu nog is. 

WIJ. RIJSWIJK roept dan ook op tot het opstellen van een integrale gebiedsvisie. Waarin we er in samenspraak met inwoners voor zorgen dat de huidige bouwdrift niet ten koste gaat van de leefbaarheid én waarin ook de eerdere stadsvisie serieus wordt meegewogen. Zodat we bouwen aan een stad waar de huidige, en toekomstige generaties, trots op kunnen zijn. 

Een stad waarin er genoeg faciliteiten zijn om te recreëren, elkaar bijvoorbeeld te ontmoeten en om te bewegen. 

Gezonde leefstijl

Sport en beweging zijn essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid. Het is daarom verstandig om de sportagenda nog meer in samenhang met het welzijnsaanbod te brengen. Sport neemt in het maatschappelijke verkeer een belangrijke plaats in en biedt een uitgelezen kans om mensen elkaar te laten ontmoeten en eenzaamheid te bestrijden.

Wij. ziet het grote belang van sport. Daarom zijn wij blij dat de afgelopen jaren het brede sportaanbod is en wordt versterkt door de bouw van Sporthal de Altis, Sportpark Elsenburg en de aanleg van hardlooproutes en nieuwe sportvelden. 

Ondanks al deze goede ontwikkelingen, staat het sportaanbod, vooral vanwege onze groeiende stad, onder druk. Nieuwe inwoners willen namelijk ook lid worden van sportverenigingen. Hoewel de buitenvelden op peil zijn, is er in de wintermaanden een tekort aan zaalruimte. Investeren in sportfaciliteiten is dan ook essentieel. Zowel voor de korte, middellange en lange termijn is het nodig om oplossingen te vinden om aan de behoefte van verenigingen te kunnen voldoen. 

Daarom dient WIJ. RIJSWIJK samen met Groenlinks een motie in en verzoekt het college: 

  • Een onderzoek in te stellen waarin verschillende opties worden onderzocht om het zaal-tekort in Rijswijk te verhelpen. In dit onderzoek dienen de volgende zaken terug te komen: 
    • Een mogelijke renovatie  van de Marimbahal en de van Zweedenzaal;
    • Het aanschaffen  van één  dan wel meerdere  ballonhal(len);
    • Het realiseren van een nieuwe sporthal in Rijswijkbuiten 

Bij alle opties dienen de  financiële gevolgen, de duurzaamheid, de effecten  en de inpasbaarheid in de omgeving te worden meegenomen.  Graag zien we de uitkomsten van het onderzoek  uiterlijk eind  2021 tegemoet.

Welzijn

Voorzitter, tijdens de coronacrisis is de eenzaamheid in Rijswijk onder jong en oud  toegenomen. We vragen dan ook nadrukkelijk om hier aandacht voor te hebben door ontmoeten te faciliteren. In het bijzonder voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. 

Omdat wij vinden dat iedereen in Rijswijk mee moet kunnen doen, willen we ook onze openbare ruimte daar optimaal voor inrichten. Denk niet alleen aan speeltuinen waar álle kinderen kunnen spelen, maar bijvoorbeeld ook aan paden die toegankelijk zijn voor mindervaliden en picknicktafels waar mensen in een rolstoel kunnen aansluiten. Deelt de wethouder deze mening? Zo niet dan zijn wij voornemens hier in tweede termijn een motie voor in te dienen.

Jeugdzorg

Als het gaat om het welzijn van de Rijswijkse jeugd, dan speelt jeugdzorg een belangrijke rol. Positief is het dat in Rijswijk de laatste jaren de jeugdzorg flink is verbeterd. Zorgtrajecten voor jongeren zijn echter nog steeds erg lang. Ook de bureaucratie is groot en de administratiedruk hoog, zo begrijpen wij uit gesprekken met zorgverleners. Onze visie is dat de zij waarschijnlijk zelf het beste kunnen inschatten hoe hulp eruit moet zien. Daarom verwachten we van het college dat zij samen met deze zorgprofessionals onderzoekt wat er nodig is om de jeugdzorg optimaal te laten functioneren. 

Ondernemen

Rijswijk zal hard moeten werken om aantrekkelijk te blijven voor ondernemers. In gesprekken klagen zij geregeld over de langzame en bureaucratische procedures van de gemeente. Ondernemers die zich jarenlang keihard voor Rijswijk hebben ingezet en soms hun levenswerk kapot zien gaan.  Zij verdienen een gemeente die maximaal meedenkt en faciliteert. Een goed voorbeeld daarvan vinden we hoe er tijdens Corona samengewerkt werd  als het bijvoorbeeld om het openen van de terrassen ging. 

Door innovatieve en creatieve ideeën van ondernemers te omarmen waar het kan, creëren we een optimaal en kansrijk ondernemersklimaat. Het is essentieel dat de algehele dienstverlening, en op zijn minst de snelheid van communiceren, aansluit bij de behoeften van ondernemers, en uiteraard ook bij die van inwoners. 

Eneco groeifonds

Zoals we het forum aangegeven, zijn wij erg content met de voorgestelde  investeringen vanuit het groeifonds, waaronder de ondertunneling van de Beatrixlaan, het woonfonds, innovatiefonds,  investeringen in het Rijswijkse groen en steun aan ondernemers.

Wat WIJ. RIJSWIJK betreft blijven we investeren: in mensen, de samenleving, voorzieningen en de infrastructuur, en vooral in innovaties die op langere termijn kosten besparen.

Begroting Rijswijk 

Als we het over leefbaarheid hebben, moeten we het vanzelfsprekend hebben over waar we verbeteringen aan de stad én dienstverlening van willen betalen.  Daarvoor kunnen we niet alleen het groeifonds gebruiken. Ook de begroting moeten we volledig tegen het licht houden, waarbij we alle gemaakte keuzes kunnen heroverwegen. Zero based begroten dus. 

Ga samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld in gesprek en bepaal waar écht behoefte aan is. De stadsvisie 2030 blijft wat WIJ. RIJSWIJK betreft het uitgangspunt. Dat is wat inwoners hebben aangegeven belangrijk te vinden. Als die visie niet meer past, maak dan een nieuwe visie voordat we grote beslissingen nemen. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat we de identiteit van Rijswijk behouden en versterken. 

Dank u wel!