fbpx

Meebeslissen in Rijswijk

De gemeente Rijswijk organiseert een online enquête lokale democratie. Wat gaat goed en wat kan beter? Want het gemeentebestuur zit hier niet voor zichzelf, maar doet zijn werk namens en vóór alle inwoners van Rijswijk. Meedenken is niet alleen leuk maar levert ook nog kans op leuke prijzen.

Invloed uitoefenen op wat er gebeurt in eigen buurt

Hoewel de Omgevingswet weer een half jaar is uitgesteld voert de gemeente Rijswijk al geruime tijd een actief participatiebeleid. De gemeente vindt het belangrijk om bewoners actief te betrekken bij haar beleid. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad de participatienota ‘Samen werken aan een mooi Rijswijk‘, vastgesteld. We spraken met wethouders Larissa Bentvelzen en Björn Lugthart over de stand van zaken over actief meedenken en meedoen, ofwel participeren in de gemeente Rijswijk.

Wethouder Bentvelzen: ‘Ik vind het belangrijk dat inwoners van Rijswijk kunnen meepraten en invloed uitoefenen op wat er in hun eigen buurt of straat gebeurt. Samen werken aan een mooi Rijswijk is er op gericht om participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief te stimuleren.’  Samen werken aan een mooi Rijswijk anticipeert op de Omgevingswet die volgens de laatste berichten medio 2022 ingaat. De Omgevingswet biedt veel ruimte om zelf een initiatief in te dienen, waarbij de initiatiefnemer wel zelf verantwoordelijk is voor de participatie van omwonenden of anderen die iets van het initiatief zullen merken of ondervinden.

Actief meestemmen

‘We zijn goed van start gegaan maar corona heeft grote invloed gehad op de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties’, licht Lugthart toe. ‘Door de maatregelen konden we niet meer fysiek bij elkaar komen. Daardoor konden we bijvoorbeeld ook niet of nauwelijks de wijken in en moesten we op andere manieren in gesprek met inwoners. Het organiseren van digitale vormen van participatie kwam hierdoor in een stroomversnelling. Gelukkig konden we op die manier inwoners en andere belanghebbenden toch de gelegenheid geven om mee te denken of mee te doen met gemeentelijke projecten of beleid. En daar werd over het algemeen goed gebruik van gemaakt. We hebben bijvoorbeeld meerdere online peilingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen, zoals het actieplan luchtkwaliteit, de inrichting van de openbare ruimte van In de Bogaard, de mobiliteitsvisie, de energietransitie, de woonvisie om er een paar te noemen. Afhankelijk van het onderwerp geven per enquête zo’n 300 tot soms wel meer dan 3.000 inwoners op die manier hun mening. Het is een laagdrempelige en heel effectieve manier om veel mensen te bereiken, naast persoonlijke ontmoetingen en gesprekken.’

Online inloopavonden

De gemeente organiseerde naast online enquêtes ook veel online bijeenkomsten, vergelijkbaar met de inloopavonden, maar dan via de computer. Onderwerpen waren dan specifieke plannen of projecten. Ook heeft de gemeente een aantal keren klankbord- of reflectiegroepen met inwoners en andere belanghebbenden georganiseerd, om stappen die we als gemeente willen zetten vooraf te kunnen toetsen. Ook zijn er adviesraden die gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid of de uitvoering daarvan. Naast de al bestaande adviesraad Sociaal Domein, is er nu ook een adviesraad Energietransitie in oprichting.

Initiatieven van bewoners

Participatie vindt niet alleen plaats op initiatief van de gemeente maar ook vanuit de bewoners. Zo is de gemeente ingegaan op uitnodigingen van bewoners om in gesprek te gaan zoals bij het online debat over het tunneltje in Oud Rijswijk. Larissa Bentvelzen: ‘Participatie is heel breed, zo hebben we bijvoorbeeld de bewoners en andere belanghebbenden bij de herinrichting van de Van Dijcklaan en de Van Ostadelaan laten meedenken over waar onder andere de parkeerplaatsen moeten komen en welke bomen zij het liefst in hun straat willen hebben. Die wensen zijn nu in een ontwerp terecht gekomen en de bewoners zullen die straks, als de herinrichting klaar is, terug zien in hun straat. Maar ook bij het opknappen en opnieuw inrichten van speelterreintjes vragen we de hulp van in dit geval met name jonge bewoners. Zij maken immers gebruik van die speelplekken dus zij weten het best welke speeltoestellen ze willen. Als de speeltuin klaar is, krijgen we nog wel eens positieve reacties van bewoners die zien dat de kinderen er enthousiast spelen. ‘ Ook op andere manieren heeft de gemeente de Rijswijkse  inwoners gevraagd om hun ideeën kenbaar te maken. Op die manier heeft bijvoorbeeld het nieuwe sportcomplex De Altis zijn naam gekregen. En in december heeft het college nog samen met jongeren zelf coronaproof activiteiten bedacht voor in de lockdown.

Geef uw mening

‘We zien dat steeds meer Rijswijkers actief worden in hun eigen stad’ vertelt Lugthart. ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen van de mogelijkheid gebruik maakt om onze stad nog mooier te maken. Ik ben dan ook benieuwd hoe inwoners zelf deze samenwerking ervaren en waar er verbeterpunten zijn. ‘

De enquête over de democratie in Rijswijk kunt u tot 14 juni 2021 invullen op www.rijswijk.nl/democratie. U maakt dan gelijk kans op leuke prijzen zoals cadeaubonnen die u kunt besteden bij Rijswijkse winkels en een VIP-arrangement voor 2 personen voor het Strandwalfestival.