fbpx

Natuurlijk kapitaal versus sluitende begroting

Een meer dan 20 jaar lopend dossier over het bebouwen van Pasgeld

Pasgeld Oost is één van de laatste groene buffers tussen Delft en Rijswijk. De gemeenteraad staat voor een ingewikkeld en belangrijk besluit over het al dan niet bebouwen ervan. Dinsdagavond 15 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijziging op het raadsvoorstel over de participatie van inwoners. Daarmee kijken we serieus naar lange-termijn gevolgen en telt niet alleen het financiële belang. “Als we inwoners vragen mee te denken, moet je hun daartoe ook serieus de kans bieden”, vindt Wij. Rijswijk.

De inwoners van Pasgeld vragen samen met meerdere natuurbeschermingsorganisaties om het behoud van het laatste stuk groen tussen de Vliet, het Elsenburger Bos en de Lange Kleiweg. En niet voor niets. Cheryl Mauer, fractievoorzitter (Wij.): “Rijswijk verstedelijkt steeds meer en er is steeds minder ruimte voor natuur en recreatie. We zijn er trots op dat we als raad het historische Slagenlandschap hebben kunnen behouden, maar daarmee zijn we er nog niet.” 

“We hebben in Rijswijk al een bovengemiddeld grote bijdrage aan de woningbouwopgave in de regio geleverd. We kunnen niet blijven bijbouwen als dit ten koste gaat van natuur en daarmee de leefbaarheid van Rijswijkers.”

Serieuze participatie
“De gemeente betrekt inwoners steeds meer en steeds beter bij belangrijke beslissingen. Wij. Rijswijk maakt zich hier sinds de oprichting hard voor.”, aldus Mauer. “Het oorspronkelijke raadsvoorstel over de participatie vonden we te beperkend. Als je inwoners vraagt om mee te denken, dat moet je hen ook uitermate serieus nemen. De werkgroep met inwoners is nog bezig met het uitwerken van alternatieven die we een kans moeten geven.” 

Geen blanco cheque
“Eenvoudig is het echter niet. In 1999 zijn er afspraken gemaakt met een projectontwikkelaar over Pasgeld-Oost. Ondanks dat het meer dan twintig jaar geleden is en Rijswijk ondertussen een stuk voller, kunnen deze afspraken niet zomaar van tafel. Waarschijnlijk kost het Rijswijk ook geld als we niet bouwen en ook met de financiën moeten we zorgvuldig omgaan”, legt Danny van Dam uit. “Maar dat besluit nemen we niet voordat alternatieven goed zijn onderzocht.”

Meer onderzoek

De gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van D66 en Wij. Rijswijk, met brede steun van de raad, om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren. Dit is een hulpmiddel  om verschillende plannen te verkennen. De voor-en nadelen van niet of gedeeltelijk bebouwen, vergelijken we met het originele besluit (inclusief juridische risico’s).

Mauer: “Daarbij wordt ook uitgebreid gekeken naar kansen op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid, natuurwaarde, luchtkwaliteit, geluid en mobiliteit. Dat is de basis voor een gedragen besluit in de Raad later dit jaar, waarbij ideeën van inwoners nog alle ruimte hebben.”