Voorzitter, 

Velen die hier het woord krijgen zeggen dat ze het proberen kort te houden maar dat ga ik vandaag niet doen. Dit is namelijk één van de belangrijkste stukken die we voor ons krijgen omdat het een beeld schetst van bestuurlijke afspraken voor de komende vier jaar. Deze koers is belangrijk voor onze raad en daarmee het bestuur maar vooral voor onze inwoners en verdient daarom een goede behandeling. 

Ik heb mijn bijdragen opgedeeld in drie punten

  1. Er wordt geen recht gedaan aan de verkiezingsuitslag 
  2. Er worden zaken niet genoemd en tegen verkiezingsbeloftes ingegaan
  3. De houdbaarheid van deze coalitie 

Het eerste punt is dat er geen recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag en daarmee aan Rijswijkse stemmers. In deze coalitie zit te weinig lokaal en de grootste verliezer van de verkiezingen neemt deel aan deze coalitie. 

Met dit akkoord schuift u de grootste uitdagingen voor u uit. Want in de  28 pagina’s, 7 hoofdstukken en 31 thema’s die worden behandeld krijgt u het voor elkaar om géén duidelijkheid te verschaffen over de de grote uitdagingen waarvoor Rijswijk staat. 

Neem het AZC. Enkele weken geleden nog maar hadden we hier in de raadszaal een debat over het open houden of sluiten van het AZC. Hier stonden Beter voor Rijswijk en de PvdA en GroenLinks lijnrecht tegenover elkaar. De een kwam met een motie om het AZC voorgoed hier in Rijswijk te houden en voor de ander had het AZC het liefst dezelfde avond nog gesloten. Het AZC is een thema dat leeft onder de bevolking en dat tijdens de verkiezingen voor veel kiezers een reden was om op een partij te stemmen. Daarom zijn we verbaasd dat het woord AZC niet één keer in het akkoord voorkomt. 

Wij zijn altijd duidelijk geweest in ons standpunt. Het COA verlaat het terrein en we bieden onderdak aan oekraïners, statushouders en spoedzoekers. Dat was de lijn van het vorig college, en deze is gecommuniceerd naar alle Rijswijkers. Van deze beslissing kan je van alles vinden maar het is een keuze en daarmee weten Rijswijkers waar ze aan toe zijn. Het niet benoemen van zo’n cruciaal punt dat leeft in de samenleving en een grote rol speelde in de verkiezingen geeft de lage bestuurlijke daadkracht van deze coalitie aan. Vandaar hier de vraag aan zowel de heer van ‘t Eind van GroenLinks en de heer Braam van Beter voor Rijswijk wat er nu gaat gebeuren op 30 november met het AZC. 

Laten we het AZC gebruiken als bruggetje naar het thema dat hier mee te maken heeft en tevens ontbreekt in het akkoord. De Oekraïense vluchtelingen. Hoewel het niet in het akkoord staat lijkt me het dan nu een goed idee om hier de plannen van deze coalitie te horen. Via de voorzitter zou ik graag aan mevrouw Woudstra uitleg willen vragen over hoe Rijswijk omgaat met de Oekraïense vluchtelingen? Andere ontbrekende onderwerpen zijn de energiecrisis. Dit college neemt geen besluit wat onze gemeente gaat doen aan het feit dat in de winter mensen die het minder breed hebben de verwarming niet meer aan kunnen doen. 

Hoewel er meer zaken zijn die missen en we kunnen bespreken zou ik het hier bij willen laten en het willen hebben over het tweede punt. De zaken die in het akkoord staan en onduidelijkheid scheppen of niet in lijn zijn met eerder gedane uitspraken. 

De onduidelijkheid in het akkoord komt voort uit het constant in het midden laten van concrete richting of oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de zorg en wmo in het sociaal domein. U wilt zoveel mogelijk mensen zorg bieden en dit zoveel mogelijk thuis doen. Welke ruimte geven jullie dan nog voor de flexibiliteit en innovatie die nodig is in de zorg? Is het uw ambitie om kosten te besparen of om goede zorg te gaan bieden? Wat is uw ambitie op het gebied van administratieve druk in de zorg? 

Hetzelfde geld voor onderwerpen zoals de energietransitie, faciliteiten voor sport, en groenvoorzieningen. Ik ben opzoek naar waar deze nieuwe coalitie zich in onderscheid en welke problemen ze gaan oplossen. Het is namelijk veel te makkelijk om te zeggen “Het is ons doel om armoede significant te verlagen” of “het aantal verkeersslachtoffers in de stad minimaal blijft door onveilige verkeerssituaties aan te pakken.” Dit akkoord moet geen verzameling oneliners zijn maar moet duidelijkheid geven waarvoor jullie kiezen. Ja natuurlijk verwachten we dat we inzetten op het verhelpen van verkeersveilige situaties maar we zijn opzoek naar wat u daadwerkelijk gaat doen. Op pagina 15 onder het kopje verkeersveiligheid staat als oplossing het uitvoeren van het actieplan verkeersveiligheid. Dit terwijl de VVD op 31 mei 2020 nog het grootste commentaar had dat dit plan niet toereikend is. Via de voorzitter stel ik dan ook de vraag aan de de VVD: we wisten wat we zouden gaan doen maar wat gaat u nu meer doen dan dat we al deden omtrent de verkeersveiligheid? 

Laten we het dan hebben over de verkiezingsbeloften. In verkiezingstijd heeft de PvdA flyers rondgebracht in pasgeld waarin werd beloofd om pasgeld groen te houden. Hierin staat dat als je Pasgeld groen wilt houden en geen huizen wil dat je dan op de PvdA moet stemmen… En wat schetste mijn verbazing tijdens het lezen van dit akkoord. Ik lees het voor het gemak even voor: “We gaan het raadsbesluit om Pasgeld Oost en West te ontwikkelen uitvoeren.” 

Wij. Is nog steeds een groot voorstander van het groen houden van Pasgeld, maar zijn altijd transparant geweest over de mogelijkheden en bezwaren door met name door belachelijke afspraken uit het verleden. Met zo’n duidelijke verkiezingsbelofte in Pasgeld, pvda, dan zou dit toch een breekpunt in de onderhandelingen moeten zijn geweest, wil je je eigen geloofwaardigheid niet volledig te grabbel gooien. Zou mevrouw van Nunen willen toelichten waarom ze hiervoor gekozen heeft? Dit antwoord bent u op z’n minst aan de inwoners van Pasgeld verschuldigd die op uw partij hebben gestemd vanwege deze, zo blijkt inmiddels, loze beloften…

Dan hebben we het nog niet eens gehad over wonen en mobiliteit. We zijn het met elkaar eens dat Rijswijk vol is. In de vorige collegeperiode is besloten dat nieuwbouw alleen kan als er oplossingen zijn voor de mobiliteit en leefbaarheid in onze stad. Waar vinden we dat in het akkoord?

In het akkoord is besloten dat we onze stad volbouwen, maar als het aankomt op bereikbaarheid en leefbaarheid lees ik alleen dat we onderzoek gaan doen en integrale afwegingen gaan maken, maar alleen ‘waar mogelijk’. Dit voorbehoud had u moeten opnemen in lijn met uw beloften. Maar u doet het tegenovergestelde. De VVD is juist altijd de partij die gaat over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en het autoverkeer. We willen dan ook aan meneer Sleddering vragen waarom jullie niks hebben afgedwongen voor concrete voorstellen op het thema bereikbaarheid. 

Dan zou ik aan de heer van ‘t Eind willen vragen: hoe gaan we huizen realiseren en waar gaan we dit doen? Waar zien we de ruimte voor sociale huurwoningen en het bijbouwen van andere woningen. Moet dit in het Elsenburgerbos, het wilhelminapark of snoepen we nog paar stukjes af van de landgoederenzone? ‘We gaan groengebieden uitbreiden’, lees ik . Onze vraag is waar gaan we dat doen. In elk geval niet in Pasgeld zo hebt u besloten, maar wel dan wel? Als het aan ons ligt dan zijn we na het ontwikkelen van de bogaard en het bijplaatsen van huizen in RijswijkBuiten en de Plaspoelpolder wel klaar. Is de heer van ‘t Eind van GroenLinks het niet met me eens dat het niet een keer tijd om te stoppen met bouwen? Uw partij is van de leefbaarheid en het groen. Wat hebt u wat dat betreft nou daadwerkelijk bereikt in uw onderhandelingen?

Dan brengt dit me bij mijn laatste punt. Hoe gaat deze coalitie samen blijven werken. Een brede coalitie klinkt mooi maar de laatste jaren hebben bewezen dat je goede afspraken nodig hebt om het werkbaar te maken. Rijswijk heeft een stabiel college nodig dat duidelijkheid schept in waar we als stad naartoe gaan. Ik zie helaas te veel open eindjes en te veel zaken waar geen beslissingen over genomen worden. Er wordt geen beslissing gemaakt over de pronkstukken van de partijen die deelnemen aan de coalitie. BvR wil een ondergrondse parkeergarage onder de vijver bij het Huis van de stad en de Marimbahal open houden. Beide verkiezingsthema’s zijn terug te vinden als onderzoeken. GroenLinks stelde dat we in Rijswijk meer moesten doen om de klimaatdoelen te halen. Maar als we dan naar het stuk over de energietransitie vinden we enkel afspraken die al reeds worden uitgevoerd zoals de warmtelink. Initiatieven zoals een energieloket 2.0 uit het verkiezingsprogramma hebben het niet gered. De VVD stelt dat we geen ecoducten moeten bouwen over de verbrede A4. Deze beloften is niet terug te vinden. Ik kan nog doorgaan maar ik geloof dat ik mijn punt heb gemaakt. Een college waar geen partij elkaar wat gunt werkt niet. Als de pijnpunten, de grootste tegenstrijdigheden in wensen en belangen niet zijn uitonderhandeld. Dan is het wachten tot de bom barst. 

In de inleiding wordt benoemd dat we Rijswijk niet alleen besturen maar samen met de stad. Niets is minder waar, maar we hadden dit graag terug gezien in dit akkoord. Het opstellen van dit akkoord was een uitgelezen kans om te laten zien dat de nieuwe coalitie daadwerkelijk in de stad gaat praten met de mensen. Dat participatie naar een volgend level wordt gebracht, waar Rijswijkers mogen meebeslissen in plaats van meedenken. Dit is niet gebeurd en is niet terug te lezen. 

Wellicht verbaast het u, maar ook Wij. wil een college dat de volledige 4 jaar vol maakt. Dat verdient Rijswijk. Een college dat samen een sterk stadsbestuur vormt en de wens van de Rijswijkers doorvertaalt naar het bestuur. U heeft met dit akkoord de plank volledig misgeslagen en als je het aan mij vraagt een valse start gemaakt.

Wij. Rijswijk zal er alles aan doen om u scherp te houden, u blijven voeden met ideeën van Rijswijkers, verantwoordelijkheid blijven nemen voor het betrekken van Rijswijkers op een niveau dat u helaas niet aandurft. Daarom zullen we net zoals vanavond met oplossingen blijven komen om Rijswijk verder te helpen.