fbpx

Samen maken wij Rijswijk

Tijdens het laatste begrotingsdebat van deze raadsperiode keek fractievoorzitter Cheryl Mauer terug op deze periode, maar ook vooruit. “De afgelopen jaren is er kei en keihard gewerkt om Rijswijk mooier te maken. We zijn er trots op wat we deze college periode hebben bewerkstelligd. Diverse dossiers zijn opgelost en kansen zijn verzilverd. En natuurlijk! Er zijn altijd nog verbeteringen mogelijk, maar we mogen tevreden zijn.”

Rijswijk groeit hard. In de toekomst hebben we meer dan 60,000 inwoners en met deze groei, brengt dat veel ontwikkelingen met zich mee. Het is van belang dat we samen met bewoners plannen blijven maken om ook in de toekomst onze Rijswijkse identiteit te behouden

Bouwen en mobiliteit

Het woningtekort in de regio Haaglanden is gigantisch. Om in de woningnood te voorzien, vindt Wij.Rijswijk het positief om te zien dat we de bebouwde omgeving, zoals: de Plaspoelpolder en met de transformatie van het Havenkwartier, dan ook maximaal benutten. Maar als u aan Wij.Rijswijk vraagt of we moeten blijven bijbouwen ten koste van de leefbaarheid, dan is het antwoord ‘nee’. 

Er zit namelijk een maximum aan wat een stad aan kan. Want als we naar de infrastructuur kijken, dan is die er nog niet op berekend. De stad slibt momenteel dicht. De realisatie voor de tunnel op de Prinses Beatrixlaan is dan ook essentieel voor de doorstroom van de stad. Als er niets gebeurd, dan verslechteren de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de geluidshinder nog verder. We moeten blijven inzetten op het verbeteren van het OV-netwerk, op deelvervoer zoals de scooters en het realiseren van kwalitatieve wandel- en fietsroutes. Ook nieuwe stadsdelen zoals ‘Rijswijk-Buiten’ moeten namelijk bereikbaar zijn. Wij dienen dan ook een motie in voor het aanleggen van een wandelroute die van Rijswijk-Buiten naar de Bogaard ‘loopt’. Zodat ook de nieuwe wijken verbonden worden met het Rijswijkse stadscentrum. 

Verzoekt het college:

 • In kaart te brengen wat de kosten zijn voor het aanleggen van een voetpad en dit als voorstel aan de raad te sturen. 

Verbetering van de leefbaarheid en mobiliteit blijven voor Wij.Rijswijk een voorwaarde, in een stad die zo ontzettend hard groeit

Leefbaarheid 

Voor de leefbaarheid, is ook het groen in onze stad belangrijk. Rijswijkers waarderen de parken en het nabijgelegen groen namelijk enorm. In de stadsvisie noemden we het zelfs: “De Longen van onze Stad”. Wij zijn dan ook trots dat de landgoederenzone wordt opgeknapt met o.a. het bijplaatsen van groen én het het toevoegen van de verharde paden, waarmee de toegankelijkheid van dit gebied wordt vergroot. De landgoederenzone wordt door vele Rijswijkers gebruikt om te recreëren, te sporten of om elkaar te ontmoeten. Iets waar inwoners juist in de corona-tijd veel behoefte aan hebben. Er zijn grote stappen gemaakt op het gebied van sport, door de eerste fase van sportpark ‘Elsenburg’ te realiseren, een nieuw veld voor de ‘Red Lions’ aan te leggen en sporthal ‘De Altis’ te openen. Dit zorgt ervoor dat veel Rijswijkers kunnen sporten en dat is goed voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid. 

Het is dan ook van belang dat we onze voorzieningen op peil houden en dat we blijven investeren in onze stad. Wij.Rijswijk is dan ook erg tevreden met de renovatie van het ‘Huis van de Stad’. Een iconisch gebouw, waar een grote verscheidenheid aan culturele- en welzijnsinstellingen zich vestigen. Een plek waar iedereen welkom is en een thuis voor iedere Rijswijker. Een ‘stadhuis’ waar ook muziek wordt gemaakt, wordt gelezen en waar politiek toegankelijker wordt. Het ‘Huis van de Stad’ brengt mensen samen, iets waar mensen in deze tijd veel behoefte aan hebben. 

Eenzaamheid

Met het individualiseren van de samenleving en in het bijzonder door de corona-crisis neemt de eenzaamheid in Rijswijk toe. Wij zijn positief over de eerste stappen die zijn gezet betreft de bewustwording van ‘verborgen eenzaamheid’. 

Eenzaamheid is van alle leeftijden. Zo zien wij dat dit al vanaf een jonge leeftijd een rol kan spelen. Wij. is dan ook van mening dat er in samenspraak met jongeren van 12 t/m 18 jaar, ontmoetingsplekken moeten komen. Uiteindelijk weten zij zelf het beste op welke manier zij dit nodig hebben. WIJ. ziet dan ook graag dat er budget wordt vrijgemaakt voor zowel de participatie, als de toekomstige ontmoetingsplekken voor jongeren in deze leeftijdsklasse. Hiervoor dienen wij dan ook samen met de PvdA en D66 een motie in.

Verzoekt het college:

 • In gesprek te gaan met FCCR over welke afspraken zij hebben met de jongeren daar en welke mogelijkheden zij zien voor het terrein dat ze achter gaan laten.
 • In gesprek te gaan met de jongerenambassadeurs en een buurtparticipatie traject toe te passen op de uitwerking van de ontmoetingsplek. 
 • Het verdere terrein zo in te richten zodat de wensen van jongeren en buurtbewoners goed meegenomen worden in de ontwikkeling van deze plek en eventuele toekomstige plekken. 
 • Plannen uit te werken voor het FCCR-terrein om hier ook ruimte te maken voor een ontmoetingsplaats voor jongeren en andere wensen van de buurt zodra het terrein vrij komt tot uitvoering brengt.
 • Tegelijkertijd kijkend naar andere ontwikkelingen en problematieken in het buurt en deze te betrekken bij de ontwikkeling van dit gebied. 
 • De dekking voor deze plek te halen uit de kostenposten die van toepassing zijn voor dergelijke plannen en eventuele fondsen en sponsoren te betrekken die hier subsidiëring voor willen geven. 

Daarnaast is ook goed jeugdbeleid belangrijk. Wij. Rijswijk denkt dan bijvoorbeeld aan goed beleid voor de jeugdzorg, een inclusief speelbeleid en een huisvestingsplan voor onderwijs waarmee we werken aan het terugdringen van wachtlijsten bij scholen. 

Rijswijk maken we Samen!

Wij.Rijswijk is trots dat er in de afgelopen vier jaar grote stappen zijn gemaakt op het gebied van inwoners-inspraak. Hoewel de uitkomsten van de laatste participatietrajecten wisselend waren, ziet Wij. Rijswijk aanknopingspunten om door te gaan met het betrekken van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. 

Wij. ziet dan ook graag dat het participatiebeleid verder ontwikkeld wordt, zodat deze trajecten verbeterd worden. Dat de participanten hierin niet alleen adviseren, maar ook meebeslissen over de passende ontwikkelingen. Zij weten zelf het beste wat er in de wijk gebeurt en waar zij behoefte aan hebben. Rijswijk maken we namelijk samen! Een persoonlijke benadering en vlotte communicatie vanuit de gemeente is hierbij een belangrijke voorwaarde. Dit is niet alleen prettig voor onze inwoners, maar ook voor de Rijswijkse ondernemers. 

Ondernemerschap / Economie

Wij.Rijswijk is blij om te zien dat de behoefte-gerichte dienstverlening een hoge prioriteit heeft i.p.v de aanbodgerichte dienstverlening. Wij vinden het hierbij positief dat accountmanagers vanuit de gemeente actief zullen zijn op o.a. netwerkbijeenkomsten en belangenverenigingen. Zo worden de relaties beheert en blijft de gemeente op de hoogte van wat er onder de Rijswijkse ondernemers speelt. 

Op deze manier werkt de gemeente hard om aantrekkelijk te blijven voor ondernemers. Want door innovatieve en creatieve ideeën van ondernemers te omarmen waar het kan, creëren we een optimaal en kansrijk ondernemersklimaat. Iets wat essentieel is in een groeiende stad. Zij creëren werkgelegenheid, welvaart, en werken vaak mee aan maatschappelijke thema’s zoals: ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, ‘eenzaamheid’ en ‘jongerenactiviteiten’. 

Daarnaast is Wij.Rijswijk ontzettend trots op de herontwikkeling van de Bogaard dat een leefbaar stadscentrum wordt. Het nieuwe groene Bogaardplein laat de eerste stap zien van een mooi en duurzaam centrum. Tegelijkertijd hebben we ook het winkelgebied in Oud Rijswijk met haar historische karakter en veel ambacht. Ondernemers zijn verheugd om samen met de gemeente dit gebied beter te positioneren en te versterken. Verder gaven zij aan dat zij de aanwezigheid van ‘de crew’ in de Bogaard ook een toegevoegde waarde zouden vinden voor ‘Oud Rijswijk’. Wij dienen voor deze realisatie, dan ook een motie in, samen met het CDA en PvdA. 

Verzoekt het college:

 • In het gesprek te gaan met de centrummanager en de winkeliersvereniging van Oud Rijswijk over de mogelijkheden en wensen voor een crew.
 • Een soortgelijke pilot in te voeren in winkelcentrum Oud Rijswijk.
 • De gemeenteraad jaarlijks door middel van een IB brief op te hoogte te houden hoeveel jongeren er doorgestroomd zijn naar een reguliere baan, om zo te toetsen of deze pilot het gewenste effect heeft.
 • De dekking voor deze crew te halen uit de kostenposten die van toepassing zijn voor dergelijke plannen zoals budget dat is vrijgekomen voor het werkgeversservicepunt. 

Afsluitend

Tot slot, “Samen maken wij Rijswijk”. Wat Wij.Rijswijk betreft is dat geen inhoudsloze kreet. Door in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld bepalen we waar écht behoefte aan is. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat we de identiteit van Rijswijk de komende jaren behouden en versterken.